Zapisy

 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, 

Program Executive Master of Business Administration (MBA)


 

Informujemy, że Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA) jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych - link bezpośredni

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie


 • Zasady naboru

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby spełniające poniższe kryteria:

 • wykształcenie wyższe

 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (minimum średniego szczebla zarządzania - kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkusobowym zespołem pracowników / działem / projektem)

 • uzyskały pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceni kandydata pod kątem doświadczenia w kierowaniu ludźmi, jego motywacji i inicjatywy, a także perspektyw i planów na przyszłość.

 • Opłaty

Opłata za studia wynosi 14 800,00 zł na co składa się :

Szkoła oferuje dogodny system płatności (płatność w całości lub w dwóch ratach).

Zgłoszenia na kolejną XXVII edycję w terminie do 6 grudnia 2018 roku poprzez osobiste lub listowne dostarczenie karty zgłoszenia.

 • Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe
  prowadzone na Politechnice Krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;

 2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i tel. 12 628 22 37;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu rekrutacji na studia podyplomowe oraz udokumentowania przebiegu tych studiów;
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
  • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
  • uchwały Senatu PK z 28 czerwca 2017 r. nr 63/d/06/2017 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
  • zarządzenia nr 55 Rektora PK z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK,
  • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
 5. dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku osób nieprzyjętych na studia podyplomowe: przez okres 10 lat od zakończenia rekrutacji, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,

  2. w przypadku osób przyjętych na studia podyplomowe: przez okres 50 lat od zakończenia kształcenia na studiach podyplomowych, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia kształcenia;

 6. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 7. podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;

 8. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.


Konto bankowe

Alior Bank S.A.

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

(tytułem:  Szkoła Biznesu edycja XXVII)


Pliki do pobrania:

© 2018 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)