Zapisy

 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, 

Program Executive Master of Business Administration (MBA)


 

Informujemy, że Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA) jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie


 

  • Zasady naboru

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby spełniające poniższe kryteria:

  • wykształcenie wyższe

  • min. 3 letnie doświadczenia zawodowego (preferowane osoby z co najmniej 1,5 rocznym doświadczeniem w zarządzaniu)

  • uzyskały pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceni kandydata pod kątem doświadczenia w kierowaniu ludźmi, jego motywacji i inicjatywy, a także perspektyw i planów na przyszłość.

  • Opłaty

Opłata za studia wynosi 11 500,00 zł na co składa się :

  • opłata wpisowa 200 zł (kandydaci, którzy powodu braku miejsc nie zostaną przyjęci otrzymają zwrot opłaty wpisowej)

  • czesne 11 300,00 zł

Czesne dla pracowników Politechniki Krakowskiej wynosi 10 000,00 zł

Szkoła oferuje dogodny system płatności (płatność w całości, w dwóch lub trzech ratach).

Zgłoszenia na kolejną XXIV edycję w terminie  do 15 grudnia 2017 roku poprzez osobiste lub listowne dostarczenie karty zgłoszenia.


Konto bankowe

Alior Bank S.A.

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

(tytułem:  Szkoła Biznesu edycja XXIV)


Pliki do pobrania:

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS