REKRUTACJA

ZASADY NABORU na edycję XXXVII

 

Aby złożyć aplikację na studia podyplomowe Program Executive Master of Business Administration  –  XXXVII należy wydrukować, uzupełnić i podpisać formularz aplikacyjny oraz załączyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne wymienione w tym formularzu. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty na adres al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków lub można wysłać skany dokumentów na adres e-mail szkola.biznesu@pk.edu.pl

Na zgłoszenia czekamy do  15 września 2024 r.

O dokładnym terminie i godzinie rozmowy  kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani indywidualnie.

Zasady naboru:

Kandydat na studia MBA musi posiadać:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym co najmniej średniego szczebla zarządzania – weryfikowane na podstawie zgromadzonych dokumentów aplikacyjnych
 • ok. 10-12 lat doświadczenia zawodowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie – wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (pobierz go ze strony)
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
 3. aktualne CV
 4. list motywacyjny
 5. Potwierdzenie stażu zawodowego
 6. świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń

 Etapy rekrutacji:

 • Złożenie aplikacji poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego i dokumentów drogą pocztową lub osobiście
 • Weryfikacja dokumentów

Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O przyjęciu na studia MBA decyduje: wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzający predyspozycje i kompetencje słuchacza do podjęcia studiów Executive MBA.

 • Rozmowa kwalifikacyjna

Przesłuchania kandydatów dokonuje komisja w skład której wchodzą eksperci z różnych branż i sektorów gospodarki. Głównym celem pracy komisji jest zbudowanie bardzo zróżnicowanych zespołów osób reprezentujących odmienne specjalności, działających w różnych branżach i obszarach gospodarki w kraju i za granicą. Tym samym słuchacze zyskują możliwość wymiany doświadczeń i pozyskania nowych kontaktów z osobami o różnych doświadczeniach, kwalifikacjach i kompetencjach.

 • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia MBA
 • Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji

 

  POBIERZ

  Opłata za dwa semestry studiów wynosi 21 600 zł i obejmuje: 

  • wyjazd szkoleniowo – integracyjny
  • materiały dydaktyczne ( case study, książki, artykuły, nagrody )
  • dyplom MBA w języku polskim i angielskim, świadectwo MBA oraz certyfikat Central Connecticut State University
  • dostęp do platformy internetowej wspomagającej proces nauczania on-line np. ZOOM
  • profile indywidualne Insight Discovery
  • Clifton  Strengths – kwestionariusz Instytutu Gallupa i inne
  • egzaminy,
  • obronę pracy końcowej MBA
  • dostęp do platformy studiów
  • dostęp do Internetu WiFi
  • możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej
  • spotkania i wykłady z liderami biznesu
  • poczęstunek w trakcie przerw kawowych
  • obiad serwowany w każdym dniu zajęć na uczelni

  .

  Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

  Można wnieść jednorazową opłatę w wysokości 21 600 zł lub dokonać wpłaty w dwóch ratach wynoszących 10 800 zł każda. 

  Wpłat należy dokonywać na konto:
  Alior Bank S.A. 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 tytułem Szkoła Biznesu Edycja nr ….

  Uzyskaj dotację na opłacenie czesnego → kliknij i sprawdź – dotyczy tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i jest dofinansowana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają Urzędy Marszałkowskie.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone na Politechnice Krakowskiej

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:
  1) administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
  3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu rekrutacji na studia podyplomowe oraz udokumentowania przebiegu tych
  studiów;
  4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:  

  – ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
  – uchwały Senatu PK z dnia 26 czerwca 2019 r. nr 59/d/06/2019 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.,
  – zarządzenia nr 114 Rektora PK z dnia r. 28 października 2020 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK,
  – zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, z późn. zm.,
  – inne (jeżeli dotyczy):

  5) dane osobowe będą przechowywane:
  a) w przypadku osób nieprzyjętych na studia podyplomowe przez okres 10 lat od zakończenia rekrutacji, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
  b) w przypadku osób przyjętych na studia podyplomowe przez okres 50 lat od zakończenia kształcenia na studiach podyplomowych, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia kształcenia;
  6) osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  7) podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania na etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
  8) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

  Adres

  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  Budynek A, pokój A403

  Telefon

  tel: (12) 628 32 50
  fax: (12) 628 32 02

  Email

  szkola.biznesu@pk.edu.pl