STUDIA

PROGRAM

Program Executive Master of Business Administration (MBA) to nowoczesny model kształcenia stworzony w oparciu o najnowsze trendy, najwyższe standardy akademickie i biznesowe oraz potrzeby rozwojowe kadry menadżerskiej. Został wypracowany dzięki wieloletniej współpracy ekspertów, dydaktyków, licencjonowanych trenerów i praktyków z Central Connecticut State University w Stanach Zjednoczonych i Politechniki Krakowskiej.

Studia obejmują  330 godzin zajęć prowadzonych w systemie 11. modułów tematycznych, pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu biznesu i zarządzania na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Ukończenie „Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu” upoważnia do otrzymania dyplomu i świadectwa MBA oraz certyfikatu „Central Connecticut State University”.

FORMUŁA

Zajęcia są interaktywne, prowadzone w trybie active learning i wzbogacone o praktyczne analizy studium przypadku, trening kierowniczy, gry symulacyjne, ćwiczenia komputerowe, twórczą pracę zespołową oraz indywidualną. Zajęcia odbywają się w systemie 11 spotkań modułowych podczas trzydniowych, weekendowych zjazdów. Obrona prac dyplomowych odbywa się w trakcie dodatkowej, dwunastej sesji.

MODUŁY

Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej i elementów zarządzania

Kluczowe zagadnienia: gospodarka wolnorynkowa, planowanie strategiczne

Cel:

 • Poznanie zasad gospodarki wolnorynkowej oraz nauka efektywnego wykorzystania zasobów gospodarczych w celu maksymalizacji możliwości produkcyjnych. 
 • Zdobycie wiedzy nt. zarządzania strategicznego w firmie i tworzenia planów strategicznych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Poznanie podstawowych zasad gospodarki rynkowej
 • Uświadomienie znaczenia efektywności ekonomicznej w wykorzystaniu zasobów (ziemi, pracy, kapitału ekonomicznego, technologii i przedsiębiorczości)
 • Poznanie pojęcia kosztu alternatywnego, kresu możliwości produkcyjnych i konsumpcyjnych, wolnego handlu i skutków nakładania ceł, sposobów wyznaczania elastyczności popytu i podaży
 • Poznanie klasycznych metod wspomagających zarządzanie
 • Kompleksowe poznanie procesu strategicznego w firmie: od misji i tożsamość firmy poprzez analizę, planowanie strategiczne. 

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Wykład, prezentacja multimedialna, praca na case studies, gra decyzyjna, praca z Excelem, zaawansowana analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych SWOT-TOWS, misja wg Ashridge, Balanced Scored Card (Zrównoważona Karta Wyników) oraz mapa strategii.

Prowadzący:

dr hab. inż. Leszek Jurdziak, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca i szkoleniowiec, zawodowo związany z branżą górniczą i energetyczną. Promotor wdrażania systemów modelowania 3D, cyfrowego modelowania złóż, planowania i optymalizacji wydobycia oraz analiz ekonomicznych inwestycji górniczych i działania kopalń z uwzględnieniem ryzyka, wykorzystaniem metod statystycznych (niezawodności), symulacji pracy układów transportowych i analiz finansowych metodą Monte Carlo. Współautor systemów diagnostyki taśm przenośnikowych. Uczestnik, autor i prowadzący wielu kursów akademickich, biznesowych i branżowych.

Marcin Pałkus, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe zdobywając dyplom Master of Business Administration (MBA), Wyższej Szkoły Zarządzania i Oxford Brookes University. Uczestniczył w prestiżowym, trwającym 1,5 roku programie Management Development Program prowadzonym przez amerykańską korporację RR Donnelley. Specjalizuje się w kilku obszarach z zakresu zarządzania: strategia, finanse, zarządzanie projektami, marketing lojalnościowy. Posiada 25 lat bogatego doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem i doradztwem (tzw. management consulting).

 

Kierowanie ludźmi

Cel

Cel 1. Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat funkcji personalnej w organizacji.

Cel 2. Zapoznanie uczestników z czynnikami wpływającymi na efektywność kierowania ludźmi.

Cel 3. Zrozumienie procesów tworzenia i funkcjonowania zespołów pracowniczych.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie i aktualizacja wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • identyfikacja kluczowych kwalifikacji uczestników zajęć wpływających na sprawność kierowania ludźmi w organizacji,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących procesu tworzenia i kierowania zespołami pracowniczymi,
 • doświadczenie praktyk rozwojowych wykorzystujących techniki treningowe i zespołowe uczenie się,
 • nabycie umiejętności przygotowania i zastosowania narzędzi wykorzystywanych w procesie doboru pracowników,
 • doświadczenie różnych ról społeczno-zawodowych w procesie doboru w ramach symulacji procesu selekcyjnego,
 • pogłębienie relacji społecznych w ramach grupy studenckiej poprzez doświadczania procesu i efektów integracji społecznej, 
 • wymiana doświadczeń i praktyk z zakresu kierowania ludźmi między uczestnikami zajęć.

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

wykłady, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia projektowe, prezentacje multimedialne, dyskusje, studia przypadków, odgrywanie ról.

Prowadzący:

Dr Adam Suchodolski, Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze projektowania i prowadzenia szkoleń oraz treningów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Opracowywał i wdrożył wiele projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce doboru, oceniania i rozwijania pracowników.

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Kluczowe zagadnienia: rachunkowość, sprawozdanie finansowe, budżetowanie, modele predykcji bankructwa, 

Cel:

 • poznanie podstawowych zasad rachunkowości, metod kalkulacji kosztów, analizy sprawozdań finansowych firm i tworzenia budżetów oraz raportowania niefinansowego
 • zapoznanie uczestników z głównymi modelami predykcji bankructwa przedsiębiorstwa oraz zasadami kształtowania    systemów wczesnego ostrzegania  przed zagrożeniami w działalności gospodarczej 

Korzyści dla uczestników: 

 • znajomość podstawowych zagadnień z finansów firmy
 • rozpoznawanie branży na podstawie sprawozdań finansowych
 • ocena wybranych elementów z raportów finansowych jak i niefinansowych spółek w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy obowiązujące przy ich sporządzaniu
 • zapoznanie się z metodami kalkulacji kosztów w oparciu o działania ABC
 • umiejętność wyliczenia progu rentowności i budowania budżetów 
 • zwiększenie umiejętności analizy trendów w gospodarce krajowej i globalnej – z uwzględnieniem narastania syndromu ryzyka i niepewności 
 • nabycie umiejętności doboru modeli predykcji bankructwa – możliwych do zastosowania w konkretnym przedsiębiorstwie 

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

Analiza sprawozdań finansowych, metody alokacji kosztów, sposób wyznaczania progu rentowności, narzędzia ekonometryczne, klasyczna metoda problemowa, analiza przypadków, analiza wskaźnikowa.

Prowadzący:

Piotr Malec, doświadczony menadżer z szeroką znajomością polskiego rynku rozwiązań i dostawców IT. Ponad 30 lat doświadczeń w kierowaniu projektami, programami. Głęboka wiedza polskiego oraz amerykańskiego sektora finansowego. Od 30 lat prowadzi zajęcia na studiach Executive MBA i podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Specjalista z zakresu rachunkowości, analizy sprawozdań finansowych, tworzenia i optymalizacji budżetów, budowania strategii biznesowych, zarządzania projektami.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z zakresu ekonomii i finansów, w tym analizy ekonomicznej, wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa.

Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości, w Instytucie Informatyki, Rachunkowości i Controllingu, w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Wieloletni trener, wykładowca i praktyk. Certyfikowany tutor. Jest członkinią Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, IAAER oraz Chapter Zero Poland. Prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych i transformacji sektora górniczego. Współpracuje m.in. z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, EY oraz Instytutem Prawa Gospodarczego. Członkini Kapituły ogólnopolskiego programu Symbol Zrównoważonego Rozwoju. Członkini Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Marketing

Kluczowe zagadnienia: rodzaje strategii, segmentacja rynku i odbiorców, analiza konkurencji, PEST i SWOT, komunikacja marketingowa, promocja, narzędzia reklamowe, polityka ESG

Cel

Opracowanie projektu marketingowego dotyczącego twórczego rozwiązywania problemów występujących w organizacjach. Dzięki kompleksowemu podejściu do marketingu w firmie, nowoczesnym narzędziom i metodologii opartej o design thinking uczestnicy dowiedzą się m.in. jak:

 • budować silną markę oraz wpływać na jej dynamiczny rozwój i przewagę konkurencyjną,
 • w spójny sposób, krok po kroku efektywnie przeprowadzić działania marketingowe, 
 • tworzyć i wdrażać nowe produkty, usługi i rozwiązania w aspekcie strategicznym i taktycznym,
 • realizować założone cele przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów organizacji, 
 • skuteczniej docierać do obecnych i potencjalnych odbiorców, 

Korzyści dla uczestników

 • praktyczna i kompleksowa realizacja projektu marketingowego odzwierciedlającego realia biznesowe i możliwego do wdrożenia w organizacjach uczestników studiów,
 • aktualizacja wiedzy wpływającej na efektywność procesów w organizacji i zarządzanie projektami marketingowymi,
 • pogłębiona analiza wybranych trendów i rozwiązań marketingowych wspierających tworzenie  produktów i usług, 
 • praktyczne zastosowanie metod i narzędzi biznesowych uczących projektowego myślenia, generowania nowatorskich rozwiązań i porządkowania struktury procesu kreatywnego, 
 • umiejętność konstruowania modelu biznesowego canvas, lean canvas i team canvas,
 • praca na realnych przykładach oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań umożliwiających poznanie różnorodnych perspektyw i doświadczeń przekładających się na produktywność, dynamizm i skuteczność pracy zespołowej, 
 • zdobycie wiedzy dotyczącej kluczowych etapów tworzenia i przeprowadzania projektów z elementami planu marketingowego począwszy analizy rynku, zdefiniowania segmentów klientów i potrzeb grup docelowych, opracowania rozwiązań, zastosowania i skutecznego wdrożenia narzędzi marketingowych, poprzez które będzie można zrealizować konkretne cele i strategie marketingowe 
 • dostęp do projektów marketingowych z różnych branż i sektorów, opracowanych podczas zajęć, a dotyczących np. budowania marki firmy i wzrostu rozpoznawalności jej produktów i usług, wprowadzania nowych produktów na rynek, umacniania relacji z obecnymi klientami i pozyskiwanie klientów czy wchodzenia na nowe rynki

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć

Metodologia design thinking i filozofia human centered design, model biznesowy canvas, problem fit solution, team canvas, canva.com, narzędzia badania rynku, analizy konkurencji, 

Prowadzące:

Małgorzata Kiepura

Licencjonowany wykładowca, trener (międzynarodowy dyplom Master of Business Training) oraz doradca zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze projektowania i prowadzenia szkoleń oraz treningów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Opracowywała plany marketingowe i sprzedaży dla wielu firm z rynków komercyjnych (np. dla Teleaudio Sp. z o.o.; Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat S.A.) oraz przemysłowych np. ES-System S.A.

Zuzanna Komornicka

Certyfikowany trener, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, konsultant, absolwentka The City University of New York, collective impact enabler, changemaker. Ekspert w dziedzinie marketingu, reklamy, zarządzania eventami i projektów społecznych. Prowadzi szkolenia m.in. z rozwoju potencjału, team buildingu, komunikacji i kreatywności. Opracowuje strategie biznesowe i kampanie promocyjne dla środowiska biznesowego, startupowego i NGO.  Miłośniczka kryminałów, śródziemnomorskiej kuchni, pływania i Masywu Śnieżnika skąd pochodzi. W PASB odpowiedzialna za moduł „Marketing”.

Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu

Kluczowe Zagadnienia: budowanie i zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi, różnice kulturowe, skuteczna komunikacja i negocjacje

Cel

Proces komunikacji i negocjacji jest w zarządzaniu podstawą skuteczności zarówno w odniesieniu do zagadnień instrumentalnych, społecznych i interpersonalnych. Słuchacze dowiedzą się jak zarządzać relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz realizować kontrakty z otoczeniem biznesowym firmy. Poznają różnice kulturowe na poziomie indywidualnym oraz zespołowym w komunikacji z partnerami biznesowymi pochodzącymi z odmiennych rejonów świata. Dowiedzą się jakimi metodami budować zaufanie w zależności od kulturowego zaplecza partnerów, przeciwdziałać konfliktom i negocjować kontrakty w międzynarodowym środowisku pracy.

Korzyści:

 • poznanie podstaw wiedzy o komunikacji i negocjacjach,
 • nauka sprawnego zaplanowania sposobów postępowania w odniesieniu do celów zawodowych,
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania głównych trudności w negocjacjach i wartościowania wszystkich dostępnych możliwości ich łagodzenia, 
 • ćwiczenia i możliwość sprawdzenia się w prowadzeniu negocjacji wielostronnych i dwustronnych,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej dopasowania sposobu postępowania komunikacyjnego do bieżących sytuacji zawodowych, 
 • umiejetność modyfikowania stylu negocjacji i komunikacji adekwatnych do zadań, jakie są do wykonania w kontekście konkretnych problemów zawodowych ale też osobistych,
 • praca na najnowszych modelach kulturowych (m.in. the Culture Map, Project GLOBE),
 • budowanie osobistego modelu kompetencji kulturowych z wykorzystaniem siedmiu skal biznesowych,
 • budowanie profilu kulturowego usługi/produktu dla klienta lub/i partnera z uwzględnieniem elementów kulturowej odmienności,
 • badanie kompetencji międzykulturowych metodami autodiagnozy oraz zestawem testów,
 • zdobycie wiedzy z zakresu kulturowego savoir vivre i elementów protokołu dyplomatycznego (tytułowanie, przywitanie i pożegnanie, small talk, dress code, gesty, organizacja eventów biznesowych),
 • dostęp do rozbudowanego przewodnika pdf. po różnicach kulturowych w biznesie.

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

Testy samooceny pozwalające na autodiagnozę, scenki psycho – dramatyczne, analiza case’w ilustrujących trudne problemy zarządcze, 6 wymiarów kultur Geerta Hofstede, mapa kulturowa Erin Meyer, mapa wartości Shaloma Schwartza, geografia myślenia R.E. Nisbetta, modele komunikacji międzykulturowej R.D. Lewisa, wymiary kultur Trompenaarsa-Hampden-Turnera, typologia kultur organizacyjnych R. Gestelanda), ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, studia przypadków, prezentacje wprowadzające, dyskusja, symulacje.

Prowadzący:

Prof. Zbigniew Nęcki

Wykładowca akademicki, psycholog społeczny, mediator i specjalista w dziedzinie negocjacji. Prowadzi szkolenia oraz treningi dla różnorodnych podmiotów gospodarczych (np. PGNiG, Bombardier, Polfarma, Alstrom). Autor siedmiu książek oraz kilkuset artykułów naukowych i branżowych, częsty gość programów popularno – naukowych w telewizji, radiu i prasie.

dr Michał Futyra
Trener i doradca biznesowy, wykładowca akademicki. Kilkuletni kierownik Instytutu Badań nad Cywilizacjami w Krakowie. Wspiera partnerów lokalnych i globalnych m.in. w usprawnianiu obsługi klientów kulturowo odmiennych, budowaniu relacji, myśleniu krytycznym, wystąpieniach publicznych i kształtowaniu wizerunku. Autor książki „Państwa Wyobrażone”, artykułów naukowych i kursów edukacyjnych z zakresu komunikacji międzykulturowej w biznesie, negocjacji i mediacji międzynarodowych, etykiety biznesowej oraz metod krytycznego myślenia. Doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach. Właściciel firmy szkoleniowej Michał Futyra Szkolenia Międzykulturowe
(www.michalfutyra.com). 

Szymon Nęcki

Od 2014 r. prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. Zrealizował ok. 3000 godz. szkoleń dla ponad 140 firm i instytucji z branż IT, finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, transportowej, medycznej, FMCG i przemysłu ciężkiego. Współpracował m.in. z: Hewlett-Packard Enterprise, Olympus Business Services, Leroy Merlin Polska, TJX Poland, Bosch Polska, Polska Akademia Nauk, Piwniczanka, Patrol Group, Pit-Radwar, JAS-FBG, Ontex, Greenyard i wielu innych. Posiada trzy tytuły magistra: z zarządzania, marketingu i psychologii.

Finansowe koncepcje dla menedżerów

Kluczowe zagadnienia: analiza i sprawozdania finansowe, projekt inwestycyjny, ryzyko

Cel: Zapoznanie uczestników z metodyką oceny wyników i kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych. Przedstawienie najważniejszych metod oceny efektywności inwestycji oraz zasad ich stosowania. Ryzyko jako zagrożenie i szansa. Zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami badania opłacalności projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka, w tym z analizą wrażliwości i metodą tworzenia scenariuszy oraz wykorzystaniem metody Monte Carlo.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 

 • zdobycie wiedzy o istocie analizy finansowej oraz znajomości finansowych wskaźników oceny stanu organizacji
 • umiejętność interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw oraz przeprowadzenia analizy wskaźnikowej na ich podstawie
 • zrozumienie znaczenia zmiany wartości pieniądza w czasie i metod jej uwzględnienia w ocenie projektów długoterminowych
 • umiejętność korzystania z odpowiednich finansowych funkcji arkuszowych MS Excel
 • zdobycie wiedzy na temat metod statycznych i dynamicznych oceny efektywności inwestycji, oraz prognozowania strumieni pieniężnych inwestycji
 • umiejętność oceny efektywności projektu inwestycyjnego poprzez stworzenie modelu finansowego inwestycji, obliczenie odpowiednich wskaźników i właściwą interpretację uzyskanych wartości
 • utrwalenie postawy ekonomicznego działania, przedsiębiorczego myślenia, systemowej analizy i podejmowania decyzji w oparciu o dostępne informacje finansowe i prognozy
 • zdobycie wiedzy n.t. uwzględnienia ryzyka w obliczeniach opłacalności metodami dyskontowymi poprzez: korektę stóp dyskontowych, badanie wrażliwości wskaźników opłacalności na zmianę parametrów i analizę opłacalności wielu scenariuszy przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o subiektywne prawdopodobieństwa ich realizacji oraz symulacje z wykorzystaniem metody Monte Carlo.
 • Wyjaśnienie potrzeby stochastycznego podejścia do analizy przepływów pieniężnych. Podanie sposobów wyznaczenia wartości granicznych dla kluczowych parametrów, budżetu na pokrycie ryzyka, przepływów finansowych zagrożonych ryzykiem oraz wartości narażonej na ryzyko, by niepowodzenie projektu nie spowodowało bankructwa firmy.

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Wykład, prezentacja multimedialna, analiza i praca na case studies, analiza ryzyka i obliczenia z wykorzystaniem MS Excel, dyskusja, symulacja Monte Carlo, wykresy linii wrażliwości, wykresy tornado, histogramy/rozkłady gęstości przepływów finansowych i NPV, CF@Risk, wyznaczenie prawdopodobieństwa NPV, prezentacje wyników pracy w grupach i obliczeń przez uczestników. 

Prowadzący:

dr hab. inż. Leszek Jurdziak, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca i szkoleniowiec, zawodowo związany z branżą górniczą i energetyczną. Promotor wdrażania systemów modelowania 3D, cyfrowego modelowania złóż, planowania i optymalizacji wydobycia oraz analiz ekonomicznych inwestycji górniczych i działania kopalń z uwzględnieniem ryzyka, wykorzystaniem metod statystycznych (niezawodności), symulacji pracy układów transportowych i analiz finansowych metodą Monte Carlo. Współautor systemów diagnostyki taśm przenośnikowych. Uczestnik, autor i prowadzący wielu kursów akademickich, biznesowych i branżowych.

dr inż. Gabriela Paszkowska, nauczycielka akademicka, certyfikowana wykładowczyni, twórczyni szkoleń i treningów z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Autorka analiz finansowych oraz ocen efektywności inwestycyjnych dla różnorodnych podmiotów gospodarczych.

Zarządzanie w złożonych organizacjach

Kluczowe zagadnienia: proces zarządzania, lider, indywidualna i zespołowa efektywność, 

Cel:

 • Zrozumienie funkcjonowania złożonych organizacji i poznanie narzędzi doskonalących system zarządzania 

Korzyści dla uczestników:

 • Podwyższenie poziomu świadomości organizacyjnej liderów,
 • Poznanie procesów grupowych i dynamiki zespołów,
 • Nauczenie używania talentów swoich i podwładnych na rzecz organizacji,
 • Przyswojenie praktycznej wiedzy i poznanie typowych zjawisk zachodzących w zespołach projektowych podczas wdrażania zmian,
 • Nauczenie się wykorzystywania różnic indywidualnych,
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji tzw. wąskich gardeł w procesach w celu zwiększania efektywności pracy.

Narzędzia i metody pracy:
Action learning, coaching grupowy, model GROW, klocki lego, facylitacja, metafory, oraz metody diagnozy organizacji, zespołów i liderów : Top 5 CliftonStrengths (kwestionariusz Gallupa), model Greinera, analiza VRIO, role zespołowe, inteligencja emocjonalna, studia przypadków, metody heurystyczne, praca warsztatowa, burza mózgów, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Prowadzący:

Magdalena Kępińska-Jasny, z wykształcenia doktor nauk o zarządzaniu, absolwentka Studiów Doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Wykładowczyni studiów podyplomowych i MBA. Trenerka biznesu z doświadczeniem w konsultingu, edukatorka seksualna. Certyfikowana facylitatorka MSCEIT i TIE (testów do badania Inteligencji Emocjonalnej). Członkini ISEI
– International Society for Emotional Intelligence. W PASB odpowiedzialna za moduł “Zarządzanie w złożonych organizacjach”.

Maciej Schab, menedżer, trener i doradca biznesowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się we wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwach obejmujących procesy zarządzania strategicznego, sprzedaży i kontroli efektywności. Ekspert w działaniach audytowych. Był prezesem zarządu spółek w giełdowej grupie kapitałowej. Opracowywał i realizował plany związane z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw i restrukturyzacją operacyjną. W ramach różnych projektów wspierał rozwój małych i średnich firm. Jest autorem kilku artykułów prasowych i naukowych na temat wdrażania zmian w organizacji i kontroli zarządczej.

 

Zarządzanie strategiczne

Kluczowe zagadnienia: zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza strategiczna, project management, lean management, agile, kanban

CEL:

 • Zdobycie wiedzy na temat złożoności i kompleksowości zarządzania strategicznego w dużych i średnich firmach, w tym międzynarodowych, oraz procesu planowania strategicznego w przedsiębiorstwach
 • Przegląd i usystematyzowanie wiedzy na temat zarządzania i i szeroko rozumianego project management 
 • Poznanie zasad działania przedsiębiorstwa w oparciu o grę symulacyjną 

 Korzyści dla uczestników:

 • Przyswojenie podstawowych modeli zarządzania strategicznego i nabycie podstawowej umiejętności rozpoznawania strategii konkurencyjnych w praktyce biznesowej (np. model Michaela Portera, Treacy-Wiersema czy błękitnego oceanu),
 • Zapoznanie się i przećwiczenie zastosowania podstawowych narzędzi analizy strategicznej przedsiębiorstwa,
 • Umiejętność wyboru strategii konkurencyjnej dostosowanej do sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa,
 • Zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych przy opracowywaniu i analizie biznes planów,
 • Zdobycie wiedzy dot.: zdolności produkcyjnej firmy, zwiększania sprzedaży, dostosowania działań marketingowych, inwestowania w badania i rozwój, planowania produkcji
 • udział w GRZE EXECUTIVE uczącej poszukiwania praktycznych rozwiązywań problemów napotykanych przez najwyższe kierownictwo firm
 • Poznanie różnic pomiędzy zarządzanie klasycznym, a zwinnym
 • Przegląd najpopularniejszych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami
 • Przedstawienie elementów lean management ich jego roli w hybrydowym zarządzaniu projektami na przykładzie procesów produkcyjnych
 • Poznanie praktycznego połączenia workflow & kanban.

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:
Gra symulacyjna „The Executive Game” prowadzona na podstawie Richard C. Henshaw, James R. Jackson; The Executive Game. Fifth Edition. Irwin, ćwiczenia indywidualne i grupowe, narzędzia analizy rynkowej (SWOT, PESTEL, macierze BCG i Ansoffa, 5 sił Portera, łańcuch wartości Portera).

Prowadzący:

Piotr Malec, doświadczony menadżer z szeroką znajomością polskiego rynku rozwiązań i dostawców IT. Ponad 30 lat doświadczeń w kierowaniu projektami, programami. Głęboka wiedza polskiego oraz amerykańskiego sektora finansowego. Od 30 lat prowadzi zajęcia na studiach Executive MBA i podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Specjalista z zakresu rachunkowości, analizy
sprawozdań finansowych, tworzenia i optymalizacji budżetów, budowania strategii biznesowych, zarządzania projektami. 

Dr inż. Jacek Kasz, MBA, doświadczony biznesmen z krajowym i zagranicznym doświadczeniem zarządczym w globalnych korporacjach amerykańskich i europejskich. Praktyk zarządzania strategicznego w korporacjach i organizacjach. Naukowiec i wykładowca akademicki w obszarze zarządzania i nauk technicznych na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Marcin Pałkus, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe zdobywając dyplom Master of Business Administration (MBA), Wyższej Szkoły Zarządzania i Oxford Brookes University. Uczestniczył w prestiżowym, trwającym 1,5 roku programie Management Development Program prowadzonym przez amerykańską korporację RR Donnelley. Specjalizuje się w kilku obszarach z zakresu zarządzania: strategia, finanse, zarządzanie projektami, marketing lojalnościowy. Posiada 25 lat bogatego doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem i doradztwem (tzw. management consulting). 

Jakość - Retoryka wystąpień publicznych

Kluczowe zagadnienia: skuteczne zarządzanie poprzez jakość

JAKOŚĆ

Cel:
Rozszerzenie i aktualizacja wiedzy w zakresie TQM i znormalizowanych systemów zarządzania i wykorzystania ich do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem oraz zidentyfikowanymi ryzykami i szansami w organizacji

Korzyści dla uczestników:
Aktualizacja wiedzy w zakresie interpretacji i wykorzystania wymagań zawartych w normach dot. systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 i in.). Podczas zajęć słuchacze poszerzą praktyczną wiedzę w obszarach:

 • koncepcji kompleksowego zarządzania przez jakość TQM,
 • interpretowania i wykorzystywania elementów systemów zarządzania w ramach procesowego zarządzania organizacją w oparciu o posiadaną wiedzę menedżerską i techniczną,
 • skuteczności i efektywności zarządzania procesami w organizacji,
 • umiejętności przeprowadzania identyfikacji, analizy i działań związanych z ryzykami i szansami organizacji
 • określania i wdrażania praktycznych działań w odniesieniu do problemów związanych z zarządzaniem (słabe strony organizacji) oraz zidentyfikowanych ryzyk i szans, z uwzględnieniem wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w realnej firmie,

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

Prezentacja, warsztaty – praca w zespołach – studium przypadku, burza mózgów, dyskusja

Prowadzący:

Wioletta Kurek
Wykładowca, trener oraz doradca w zakresie systemów zarządzania. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w zakresie ekonomii oraz Politechniki Krakowskiej w zakresie systemów zarządzania. Posiada w swoim dorobku ponad 40 organizacji z różnych branż, dla których z sukcesem przeprowadziła konsultacje, szkolenia i prace wdrożeniowe zakończone certyfikacją. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w przemyśle oraz administracji w zakresie
utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania.

Marek Rączka
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Blaise Pascal II w Clermont-Ferrand we Francji oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie konsultacji (ponad 200 wdrożeń w organizacjach) i utrzymania systemów zarządzania. Konsultant i certyfikowany auditor systemów zarządzania, współpracował z organizacjami certyfikującymi takimi jak: Kema Quality (Holandia), Dekra Certification (Niemcy), a także z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. W latach 90-tych utworzył i prowadził akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby – Biuro Certyfikacji i Normalizacji w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Prowadził audyty systemów zarządzania w licznych organizacjach, m.in.: KGHM, Grupa Lotos S.A, Polskie Sieci Energetyczne, PKP Cargo, Orlen Upstream, Philips Lighting,  Saint Gobain, Panasonic.

 

RETORYKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Kluczowe zagadnienia: wystąpienia publiczne, komunikacja – style, bariery i narzędzia wpływu

Cel:

Zapoznanie uczestników kursu z zasadami skutecznych prezentacji publicznych, metodami radzenia sobie ze stresem podczas wystąpienia, a także znaczeniem języka, jako nośnika informacji. 

Korzyści dla uczestników:

Dla wielu osób, bez względu na zajmowane stanowisko, konieczność publicznego przemawiania jest jednym z najbardziej przerażających i paraliżujących doświadczeń życiowych. Tymczasem znajomość podstawowych zasad przygotowania i prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych, a także mechanizmów, jakie rządzą ludźmi podczas przemawiania, często stają się źródłem zmiany podejścia do tego rodzaju aktywności. Uczestnicy zajęć często w niestandardowy sposób poznają tajniki barier komunikacji oraz podstawowych narzędzi wpływu na innych. Finalizacją zajęć jest warsztat prowadzony na profesjonalnej scenie, przy użyciu najwyższej jakości urządzeń technicznych.

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

Przedmiot ten, realizowany głównie metodą warsztatową, pozwoli słuchaczom świadomie przygotować się do przemówienia, prezentacji, rozmowy, dyskusji panelowej, czy każdego innego wydarzenia, które będzie wymagało od nich publicznego zabrania głosu.

Prowadzący:

Paweł Kozakiewicz, absolwent m.in. dziennikarstwa i komunikacji społecznej (UPJPII) oraz zarządzania (studia doktoranckie w UJ). Doświadczony retoryk, trener i wykładowca akademicki. Wiedzę naukową na co dzień konfrontuje w ramach pełnionych funkcji: z-cy dyrektora Departamentu Marki i Komunikacji UEK, rzecznika prasowego UEK, wykładowcy akademickiego i trenera w zakresie komunikacji i zarządzania (UJ, PK), rzecznika Krakowskich Rezydencji Artystycznych, czy Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Prywatnie amator muzyki organowej, wina i podróży.

Zagadnienia prawne zarządzania - Rynek finansowy w Polsce

Kluczowe zagadnienia: instrumenty finansowe, ryzyko inwestycyjne, podatki

Cel

 • Analiza struktury rynku finansowego w Polsce, poznanie zasad działania i zastosowania instrumentów finansowych, dywersyfikacja i zarządzanie ryzykiem, budowa portfela inwestycyjnego.  
 • Zapoznanie uczestników z trendami i aktualnym podejściem międzynarodowym w zakresie planowania podatkowego i zarządzania funkcją podatkową w przedsiębiorstwie.
 • Przygotowanie uczestników do wykorzystania dostępnych w Polsce ulg podatkowych i narzędzi pomocy publicznej związanych z: inwestycjami, działalnością badawczo-rozwojową, zatrudnianiem pracowników.   

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zasad zarządzania ryzykiem inwestycyjnym
 • budowa osobistego/korporacyjnego portfela inwestycyjnego 
 • wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia pozycji inwestycyjnych i handlowych – opcje, kontrakty terminowe
 • poznanie zasad budowy i zastosowania strategii opcyjnych oraz dywersyfikacji inwestycji kapitałowych 
 • zdobycie wiedzy n.t.: typów funduszy inwestycyjnych – akcyjne, rynku pieniężnego, mieszane i budowy portfela emerytalnego – IKEZ, IKE, PPK, PPE
 • wycena księgowa, rynkowa, wskaźniki branżowe, indeksy rynkowe
 • pozyskanie wiedzy n.t. waluty elektronicznej i bitcoinów, 
 • nauka dot. inwestycje w nieruchomości, wykorzystanie kredytu hipotecznego, polisolokaty, ubezpieczenia na życie
 • praktyczna wiedza na temat aktualnych ulg podatkowych możliwych do wykorzystania zarówno przez firmy, jak i pracowników,
 • wiedza o instrumentach zabezpieczających (interpretacjach indywidualnych i opiniach zabezpieczających) – w jakich sytuacjach warto je wykorzystać
 • praktyczna wiedza na temat tendencji międzynarodowych w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego.

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

 Przykłady zdarzeń rynkowych i dot. inwestycji, wskaźniki inwestycyjne NPV, IRR, wskaźniki giełdowe C/Z, C/WK, wskaźniki rynkowe i branżowe, wykresy i dane strukturalne rynku, standardy instrumentów pochodnych i zagadnienia prawne, analizy narzędzi ograniczających ryzyko przedsiębiorstw. 

Prowadzący:

Rafał Świerczyński, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, doktor nauk w zakresie zarządzania, dyrektor finansowy, project manager wielu projektów z obszarów finansowych, inwestycyjnych, optymalizacyjnych.Prowadząca:

Honorata Ścisłowicz, licencjonowany doradca podatkowy i ekspert z zakresu pomocy publicznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu projektów największych inwestorów w Polsce z obszaru ulg podatkowych i wsparcia inwestycji zdobywane na stanowiskach zarządzających (senior manager, dyrektor) w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki. Pozyskane środki przekraczają 200 mln euro. Obecnie zarządza kancelarią podatkową Hoss Advisory. Trenerka i autorka licznych artykułów i opracowań dla Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Prawo.pl, Polskie Radio i wielu innych z obszaru ulg podatkowych i własności intelektualnej.

Management - Innowacyjność i kreatywność w biznesie

W trakcie studiów zostanie zrealizowany jeden z poniższych angloęjzycznych modułów:

I. Zwinne zarządzanie i budowanie wydajnych zespołów

Kluczowe zagadnienia: zwinne zarządzanie projektami, wydajność zespołów

Cele:

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami zwinnego zarządzania projektami
 • nauka zwinnego podejmowania decyzji w środowisku opartym na współpracy zespołowej i w oparciu o LEGO Serious Play

Korzyści dla uczestników:

 • wzrost wiedzy nt. zwinnego zarządzania projektami w wielu branżach, w tym w tworzeniu oprogramowania, finansach i logistyce
 • wykorzystanie LEGO Serious Play jako skutecznego narzędzia do usuwania barier z interesariuszami, przekształcania procesu komunikacji i podejmowania decyzji we wszechstronną i angażującą aktywność, generowania pomysłów, tworzenia strategii biznesowych, budowania zespołu i ułatwiania spotkań

Stosowane narzędzia dydaktyczne: LEGO Serious Play, działania symulacyjne Scrum

Prowadzący: 

dr Stan Kurkovsky, Praktyk agile z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym w przemyśle i środowisku akademickim. Został przeszkolony jako Certified Scrum Master przez dr Jeffa Sutherlanda, jednego z 17 sygnatariuszy Agile Manifesto i współtwórcę Scrum. Wykładowca w zakresie zwinnej inżynierii oprogramowania na Central Connecticut State University. Jako dyrektor-założyciel CCSU Software Engineering Studio od 2014 r., zarządzał ponad 100 zespołami programistycznymi pracującymi nad projektami rozwoju oprogramowania dla dużych i małych firm, organizacji non-profit i organizacji społecznych.

II. Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu

Kluczowe zagadnienia: kreatywność, innowacja, modele biznesowe 

Cel:

 • zaprojektowanie i wdrożenie programu działań zwiększających osobistą kreatywność
 • wykorzystanie kreatywności do tworzenia skutecznie działających modeli biznesowych sformułowanie strategii kierowania kreatywnością w celu rozwiązywania problemów biznesowych i zespołowych

Korzyści:

 • wzrost świadomości swojego światopoglądu oraz potencjału kreatywności i innowacyjności 
 • doświadczenie osobistej kreatywności opartej o nową energię, młodzieńcze spojrzenie i bardziej produktywne relacje
 • wzmocnienie umiejętności korzystania z modeli i narzędzi do niezawodnego stymulowania swojej kreatywności i osób wokół siebie
 • wzrost pewności siebie w zakresie zdolności do kierowania innowacjami w swoich organizacjach

Prowadzący:

dr Drew Harris, Wykładowca Central Connecticut State University działający głównie w takich obszarach jak przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność. Zdobył tytuł doktora w dziedzinie zarządzania. Specjalista ds. systemów informatycznych i technologicznych. Autor metodologii konsultingowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, która stała się krajowym standardem dla firmy Arthur Young. Muzyk, lider zespołu, promotor bałkańskiej i romskiej muzyki dętej w Stanach Zjednoczonych.

 

DLA KOGO?

Menedżerowie, kadra zarządzająca średniego, wyższego i centralnego szczebla, posiadająca minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w lokalnych, krajowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach. Właściciele i prezesi firm oraz członkowie rad nadzorczych i zarządów firm.

KORZYŚCI

N

wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu najnowszych trendów w zarządzaniu i prowadzeniu biznesu,

N

nauka oraz doskonalenie kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, kierowanie zespołem, przywództwo, negocjacje, motywacja, kreatywność w działaniu),

N

efektywne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką,

N

poszerzanie kompetencji menedżerskich, przekładających się na skuteczność w działaniu i wzrost konkurencyjności na rynku pracy,

N

wymiana doświadczeń i kontaktów z uczestnikami studiów,

N

obszerne materiały dydaktyczne z zajęć,

N

dołączenie do elitarnej wspólnoty Alumnów programu – Stowarzyszenia Absolwentów MBA.

KADRA

dr Krzysztof Brocławik

dr Krzysztof Brocławik

Akademia Mistrzów Treningu

Nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca i szkoleniowiec, specjalista z zakresu zarządzania rozwojem organizacji, stały konsultant oraz współpracownik różnorodnych podmiotów gospodarczych. W PASB odpowiedzialny za moduł “Zarządzanie w złożonych organizacjach”.”

dr inż. Henryk Chrostowski

dr inż. Henryk Chrostowski

Były wykładowca, ekspert w dziedzinie marketingu, zarządzania personelem, projektami, innowacjami i zarządzania strategicznym. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i referatów nt. rynku przemysłu maszynowego i techniki płynowej. W PASB był odpowiedzialny za moduł „Marketing” i „Zarządzanie w złożonych organizacjach”.
dr inż. Zygmunt Domagała

dr inż. Zygmunt Domagała

Politechnika Wrocławska

Nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca, autor licznych artykułów naukowych i branżowych. Absolwent Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu działającej przy Politechnice Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Komunikacji Społecznej zorganizowanym przez Central Connecticut State University, USA i Politechnikę Wrocławską. Prezes Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych. Prezes Zarządu Sekcji Napędu i Sterowania Hydraulicznego ZG SIMP. W PASB odpowiedzialny za moduł “Zarządzanie w złożonych organizacjach”
dr Michał Futyra

dr Michał Futyra

Doktor nauk społecznych, doświadczony wykładowca akademicki oraz specjalista ds.szkoleń z 14-letnim stażem pracy i ponad 4 tys. godzin przepracowanych na salach ćwiczeniowych, wykładowych oraz podczas indywidualnych konsultacji. Autor licznych programów szkoleniowych oraz kursów edukacyjnych. Szkoli i doradza z zakresu negocjacji i mediacji w biznesie, komunikacji międzykulturowej oraz etykiety w biznesie i protokołu dyplomatycznego. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz wieloletni kierownik Instytutu Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Europejskie w Krakowie.

mgr inż. Piotr Gibas

Uniwersytet Jagielloński

Były wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w dziedzinie informatyki w zarządzaniu i technologii informatycznych.
mgr Janusz Grząśko

mgr Janusz Grząśko

Akademia Górniczo–Hutnicza, Kraków

Licencjonowany trener, konsultant i wykładowca. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zarządzania i jest doradcą i asesorem w procesie certyfikacji Trenerów Zarządzania Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. W latach 1993 -2002 pełnił funkcje menedżerskie m. in. Szef Agencji Reklamowej, Dyrektor Oddziału firmy Audytorskiej, Wiceprezes Zarządu SKiTZ Matrik. Założyciel POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (członek Rady 2 kadencje). Specjalista w dziedzinie psychologii pracy i reklamy. W PASB odpowiedzialny za moduł „Marketing” i „Zarządzanie w złożonych organizacjach”.
dr Drew Harris

dr Drew Harris

Central Connecticut State University

Wykładowca Central Connecticut State University działający głównie w takich obszarach jak przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność. Zdobył tytuł doktora w dziedzinie zarządzania. Specjalista ds. systemów informatycznych i technologicznych. Autor metodologii konsultingowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, która stała się krajowym standardem dla firmy Arthur Young. Muzyk, lider zespołu, promotor bałkańskiej i romskiej muzyki dętej w Stanach Zjednoczonych.

mec. Michał Hosowicz

mec. Michał Hosowicz

Hosowicz Mięsowicz

Adwokat, praktyk z bogatym doświadczeniem doradczym i procesowym w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego, szkoleniowiec, wykładowca. Doradza firmom w bieżącej działalności, planowaniu inwestycji, negocjacjach oraz w sytuacjach kryzysowych, związanych m.in. z nierzetelnością kontrahentów, fraudem pracowniczym, nieetycznymi działaniami w biznesie, nieuczciwą konkurencją. Szkoli korporacje, grona pedagogiczne, służby mundurowe, antyterrorystyczne i ochrony.
prof. dr hab. inż. Leszek Jurdziak

prof. dr hab. inż. Leszek Jurdziak

Politechnika Wrocławska

Nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca i szkoleniowiec, zawodowo związany z branżą górniczą. Kierownik Zakładu Ekonomiki Przemysłu i Geoekonomii (ZEPiG) na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Autor i prowadzący wielu kursów akademickich, biznesowych i branżowych. W PASB odpowiedzialny za moduły “Wprowadzenie do teorii i praktyki wolnorynkowej” oraz “Finansowe koncepcje dla menedżerów”.
dr inż. Jacek Kasz

dr inż. Jacek Kasz

Politechnika Krakowska

Manager z międzynarodowym doświadczeniem w korporacjach globalnych i regionalnych. Ekspert w zakresie strategii biznesowych, zarządzania, innowacji, transferu technologii i praw własności intelektualnej. Wykładowca akademicki i naukowiec, autor 30 recenzowanych artykułów naukowych. Prelegent, moderator i panelista na wydarzeniach branżowych i akademickich. Fulbrighter.

mgr inż. Małgorzata Kiepura- Czubacka

mgr inż. Małgorzata Kiepura- Czubacka

Politechnika Krakowska

icencjonowany wykładowca, trener( międzynarodowy dyplom Master of Business Training) oraz doradca zarządzania, wieloletnie doświadczenie w obszarze projektowania i prowadzenia szkoleń i treningów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu organizacjami w obszarze marketingu i sprzedaży. Opracowywała plany marketingowe i sprzedaży dla wielu firm z rynków komercyjnych (np. dla Teleaudio Sp. z o.o.; Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat S.A.;) oraz przemysłowych np. ES-System S.A.. W PASB odpowiedzialna za moduł „Marketing”.

dr inż. Magdalena Kępińska-Jasny

dr inż. Magdalena Kępińska-Jasny

Z wykształcenia doktor nauk o zarządzaniu, absolwentka Studiów Doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Trener biznesu z doświadczeniem w konsultingu. Certyfikowany facylitator MSCEIT (testu do badania Inteligencji Emocjonalnej). Członkini ISEI – International Society for EmotionalIntelligence. Autorka testu IEFZ – Inteligencja emocjonalna funkcjonowania w zespole.
mgr Zuzanna Komornicka

mgr Zuzanna Komornicka

Uniwersytet Jagielloński

Certyfikowany trener, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, konsultant, absolwentka The City University of New York, collective impact enabler, changemaker. Ekspert w dziedzinie marketingu, reklamy, zarządzania eventami i projektów społecznych. Prowadzi szkolenia m.in. z rozwoju potencjału, team buildingu, komunikacji i kreatywności. Opracowuje strategie biznesowe i kampanie promocyjne dla środowiska biznesowego, startupowego i NGO.  Miłośniczka kryminałów, śródziemnomorskiej kuchni, pływania i Masywu Śnieżnika skąd pochodzi. W PASB odpowiedzialna za moduł „Marketing”. 

mgr Paweł Kozakiewicz

mgr Paweł Kozakiewicz

Uniwersytet Jagielloński

Specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji oraz PR. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej (UPJPII) oraz zarządzania (UJ). Doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktyk doświadczony wieloletnim stażem w zakresie zarządzania w sektorze publicznym i komercyjnym. Prywatnie miłośnik kotów, wina i włoskiej kuchni.
dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke

dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke

Politechnika Wrocławska

Nauczycielka akademicka, certyfikowana wykładowczyni, autorka książek oraz artykułów branżowych i biznesowych. W PASB odpowiedzialna za moduł “Rachunkowość zarządcza” oraz “Zarządzanie strategiczne”.
mgr inż. Violetta Kurek

mgr inż. Violetta Kurek

Air Liquide, Kraków

Wykładowca, specjalistka i praktyk w zarządzaniu środowiskowym, zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiada odpowiednie certyfikaty wydane przez Polskie Centrum Badań Certyfikacji. Doświadczenie zyskała pracując dla Działu BHP w Z.P.C. Wawel SA, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Air Liquide Polska. W PASB odpowiedzialna z moduł „Zarządzanie jakością”.
dr Stan Kurkovsky

dr Stan Kurkovsky

Central Connecticut State University

Praktyk agile z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym w przemyśle i środowisku akademickim. Został przeszkolony jako Certified Scrum Master przez dr Jeffa Sutherlanda, jednego z 17 sygnatariuszy Agile Manifesto i współtwórcę Scrum. Wykładowca w zakresie zwinnej inżynierii oprogramowania na Central Connecticut State University. Jako dyrektor-założyciel CCSU Software
Engineering Studio od 2014 r., zarządzał ponad 100 zespołami programistycznymi pracującymi nad projektami rozwoju oprogramowania dla dużych i małych firm, organizacji non-profit i organizacji społecznych.

dr Stanisław Lizer

Nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca, właściciel kancelarii prawniczej, członek rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, współpracownik różnorodnych podmiotów gospodarczych oraz władz na szczeblu lokalnym oraz centralnym. W PASB odpowiedzialny za moduł “Zagadnienia prawne w zarządzaniu”

mgr inż. Piotr Malec

mgr inż. Piotr Malec

Doświadczonony menadżer z szeroką znajomością polskiego rynku rozwiązań i dostawców IT. Duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami średniej wielkosci do ́ 100 osób. Ponad 20 lat doświadczeń w kierowaniu projektami, programami i tworzeniu oraz prowadzeniu biur projektów PMO, w tym zarządzanie portfelem projektów dla regionu EMEA Citibank w obszarze AML. Ponad 10 lat doświadczenia w wykrywaniu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu. Głęboka wiedza polskiego oraz amerykańskiego sektora finansowego. Praktyczne doświadczenie w nawiązywaniu długotrwałych dobrych relacji z klientami. Zdolność dzielenia się wiedzą i wspierania (coach) podwładnych w indywidualnym rozwoju. Od 25 lat prowadzi zajęcia na studiach Executive MBA i podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Krakowskiej, SGH, Colegium Civitas, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Współpracował m.in. z PKO BP, Bankiem Pekao SĄ, Grupą KBC, BPH, CitiGroup New York, Bankiem Ochrony Środowiska, Bankiem BGŻ, DZ Bankiem, Grupą PZU. Specjalista z zakresu rachunkowości, tworzenia i racjonalizowania budżetów, budowania strategii biznesowych, kierowania projektami. W PASB odpowiedzialny za moduły “Rachunkowość zarządcza” oraz “Zarządzanie strategiczne”
prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska

prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska

SGH, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nauczycielka akademicka, specjalistka z zakresu ekonomii (analizy ekonomicznej), finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Narodowej Rady Rozwoju.

prof. Zbigniew Nęcki

prof. Zbigniew Nęcki

Uniwersytet Jagielloński

Wykładowca akademicki, psycholog społeczny, mediator i specjalista w dziedzinie negocjacji. Autor i prowadzący szkolenia oraz treningi dla różnorodnych podmiotów gospodarczych (np. PGNiG, Bombardier, Polfarma, Alstrom). Autor książek oraz artykułów naukowych i branżowych. W PASB odpowiedzialny za moduł “Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu”.

Szymon Nęcki

Szymon Nęcki

Uniwersytet Jagielloński

Od 2014 r. prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. Zrealizował ok. 3000 godz. szkoleń dla ponad 140 firm i instytucji z branż IT, finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, transportowej, medycznej, FMCG i przemysłu ciężkiego. Współpracował m.in. z: Hewlett-Packard Enterprise, Olympus Business Services, Leroy Merlin Polska, TJX Poland, Bosch Polska, Polska Akademia Nauk, Piwniczanka, Patrol Group, Pit-Radwar, JAS-FBG, Ontex, Greenyard i wielu innych. Posiada trzy tytuły magistra: z zarządzania, marketingu i psychologii.

Marcin Pałkus

Marcin Pałkus

Menedżer i doradca d/s zarządzania

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe zdobywając dyplom Master of Business Administration (MBA), Wyższej Szkoły Zarządzania i Oxford Brookes University. Uczestniczył w prestiżowym, trwającym 1,5 roku programie Management Development Program prowadzonym przez amerykańską korporację RR Donnelley. Specjalizuje się w kilku obszarach z zakresu zarządzania: strategia, finanse, zarządzanie projektami, marketing lojalnościowy. Posiada 25 lat bogatego doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem i doradztwem (tzw. management consulting).

 

prof. Walter Parker

prof. Walter Parker

CCSU

Amerykański wykładowca z wieloletnim stażem, certyfikowany księgowy z doświadczeniem biznesowym zdobywanym w USA i poza granicami kraju. Współpracował z Price Warehouse & Co., Central Connecticut University, Upsala College, Mitchell College. Członek American Institute of Certified Public Accountants, American Accounting Association oraz Alpha Kappa Psi.

dr inż. MBA Gabriela Paszkowska

dr inż. MBA Gabriela Paszkowska

Politechnika Wrocławska

Nauczycielka akademicka, certyfikowana wykładowczyni, twórczyni szkoleń i treningów z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Autorka analiz finansowych oraz ocen efektywności inwestycyjnych dla różnorodnych podmiotów gospodarczych. W PASB odpowiedzialna za moduł “Finansowe koncepcje dla menedżerów”.

dr inż. Marek Rączka

dr inż. Marek Rączka

Politechnika Krakowska

Wykładowca i specjalista w dziedzinie zarządzania jakością. Posiada dyplomy i certyfikaty Uniwersytetu B. Pascale II w Clermont-Ferrand (Francja), Norske Svilingeniorers Foreining, EOQ Quality Auditor i Lead Auditor Polskiego Centrum Badania i Certyfikacji. Ekspert w konkursie Polska Nagroda Jakości. Prowadził audyty dla m.in.: Philips Lighting Poland, LG Poland, Kompania Węglowa, Orlen Upstream. W PASB odpowiedzialny z moduł „Zarządzanie jakością”

dr inż. Jan Rewilak

Politechnika Krakowska

Wykładowca, konsultant, ekspert w dziedzinie systemów zarządzania jakością wg norm ISO 9000. Pracował dla Oscar Software Ltd, Rochford (Wlk. Brytania), Leitz GmbH (Niemcy) i wykładał na University of Central England, Birmingham i Technische Universitat, Institute fur Fertigungstechnik, Wiedeń. Autor i współautor ponad 40 publikacji. W PASB odpowiedzialny za moduł „Zarządzanie jakością”.
dr hab. Jerzy Rosiński

dr hab. Jerzy Rosiński

Uniwersytet Jagielloński

Wykładowca akademicki, psycholog, specjalista z zakresu zarządzania, autor i prowadzący szkolenia z tematyki negocjacji oraz komunikacji dla różnorodnych podmiotów gospodarczych. W PASB odpowiedzialny za moduł “Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu”.

Maciej Schab

Maciej Schab

Change Manager, Strategic Development Consultant

Menedżer, trener i doradca biznesowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się
we wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwach obejmujących procesy zarządzania strategicznego, sprzedaży i kontroli efektywności. Ekspert w działaniach audytowych. Był prezesem zarządu spółek w giełdowej grupie kapitałowej. Opracowywał i realizował plany związane z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw i restrukturyzacją operacyjną. W ramach różnych projektów wspierał rozwój małych i średnich firm. Jest autorem kilku artykułów prasowych i naukowych na temat wdrażania zmian w organizacji i kontroli zarządczej.

dr Adam Suchodolski

dr Adam Suchodolski

Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Nauczyciel akademicki, przeprowadził ponad trzysta szkoleń oraz treningów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, konstruował oraz wdrażał systemy zarządzania dla największych organizacji gospodarczych (np. KGHM Polska Miedź S.A., VOSS Automative Polska sp z o.o., PoloMarket S.A.). W PASB odpowiedzialny za moduł “Kierowanie Ludźmi”.
dr inż. Jolanta Szadkowska

dr inż. Jolanta Szadkowska

Politechnika Krakowska

Certyfikowana nauczycielka akademicka, specjalistka z zakresu zarządzania, finansów, marketingu oraz planowania strategicznego. Posiada długoletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach, kierowniczka Studiów Podyplomowych „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu”. W PASB odpowiedzialna za moduł „Rachunkowość zarządcza”

Honorata Ścisłowicz

Honorata Ścisłowicz

Kancelaria HOSS Advisory

Certyfikowany doradca podatkowy nr 12207, ekspert w dziedzinie podatków, ulg podatkowych i pomocy publicznej. Przez 12 lat pracowała w międzynarodowej firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki (Ernst & Young), na stanowiskach Managera, Senior Managera i Associate Partnera. Zaangażowana była również w tworzenie strategii i funkcji Innovation & Technology w ramach globalnych struktur korporacji. Aktualnie jest Partnerem Zarządzającym w ramach kancelarii podatkowej HOSS Advisory. Autorka licznych artykułów w prasie krajowej i raportów m.in. dla Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu, Dziennika Gazeta Prawna, money.pl, Polskiego Radia i innych.

 

dr Rafał Świerczyński

dr Rafał Świerczyński

MPK SA, Kraków

Z wykształcenia ekonomista o specjalności bankowość i finanse, doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych m.in w Banku BPH i Alior Bank. Menadżer zarządzający projektami inwestycyjnymi, optymalizacyjnymi oraz kapitałowymi. Odpowiedzialny za projekty strategiczno-rozwojowe, nadzór kontrolingowy i budżetowanie jednostek wykonawczych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego oraz uprawnienia głównego księgowego. Koordynator kilku emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2014 r. prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie. Ponadto sprawuje funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego, prezesa rady nadzorczej KrakTransRem, członka komisji rewizyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz sekretarza rady nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

mgr Magdalena Ujejska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Trener, wykładowca, specjalistka zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy europejskich. Praktyk w zakresie przygotowania projektów dofinansowania ze środków UE od 2003 roku. W PASB odpowiedzialna za moduł „Zagadnienia prawne w zarządzaniu – Rynek kapitałowy Polska i UE”

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości, w Instytucie Informatyki, Rachunkowości i Controllingu, w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Wieloletni trener, wykładowca i praktyk. Certyfikowany tutor. Jest członkinią Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, IAAER oraz Chapter Zero Poland. Prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych (głównie w obszarze CSR stosowanych przez spółki giełdowe) i dot. transformacji sektora górniczego. Współpracuje m.in. z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, EY oraz Instytutem Prawa Gospodarczego. Członkini Kapituły ogólnopolskiego programu Symbol Zrównoważonego Rozwoju. Członkini Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.  

DYPLOMY

Absolwenci Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu otrzymują dwa dyplomy oraz certyfikat:

Dyplom potwierdzający ukończenie programu Executive Master of Business Administration (MBA) w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Wydawany jest przez Politechnikę Krakowską, podpisywany przez Rektora uczelni i wystawiany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)” zawierające wykaz realizowanych modułów tematycznych wraz z liczbą przeprowadzonych godzin (zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Dyplom wydawany jest również przez Politechnikę Krakowską.

Certyfikat wystawiany przez naszego partnera “Central Connecticut State University (CCSU)” w ramach programu Executive Master of Business Admnistrartion (MBA), potwierdzający ukończenie studiów opartych na amerykańskich wzorcach kształcenia.

„Wiedza jaką można otrzymać w Szkole Biznesu, to połączenie praktyki z najnowszą teorią o zarządzaniu. Pozwala ona na profesjonalne i krytyczne spojrzenie na wiele zagadnień jakie niesie codzienna praktyka gospodarcza”

mgr inż. Stanisław Drozd, Dyrektor Portu lotniczego Rzeszów – Jasionka

„Bardzo dobry program i świetnie przygotowana kadra to główne atuty szkoły, a poznawanie nowych ludzi, wymiana doświadczeń podczas wspólnych zajęć podnoszą jakość kształcenia i wartość wyniesionej wiedzy menedżerskiej.”

dr inż. Janusz Partyka Dyrektor Produkcji – Prokurent, OPOCZNO S.A.

„Nowoczesna wiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna do prowadzenia biznesu, która może być wykorzystana od razu, a nie dopiero po otrzymaniu dyplomu stanowi, moim zdaniem, największą wartość Szkoły Biznesu PK

mgr Aleksander Granowski, Wiceprezes Zarządu WS Atkins Polska, Warszawa

„Wiedza ekonomiczna jaką otrzymałam w Szkole Biznesu w znaczącym stopniu podniosła moje kwalifikacje menedżerskie i zmieniła mój sposób myślenia i działania.”

mgr Maria Sztokfisz, Dyrektor ds. Handlowych, Hurtownia Farmaceutyczna Cefarm – Kielce

„Dzięki odbytemu w Politechnice Krakowskiej programowi MBA lepiej zrozumiałam zależności pomiędzy poszczególnymi działami firmy, a także nauczyłam się rozumieć i interpretować płynące z nich informacje. Uzyskana wiedza menedżerska jest bardzo cenna w zarządzaniu działem prawnym.”

Dagmara Hosowicz, Drabest sp. z o.o.

„Udział w Szkole Biznesu dał mi praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zespołem oraz gospodarowania środkami finansowymi. Wiedza ta jest bardzo pomocna w realizacji projektów naukowych i badawczo-rozwojowych.”

dr Michał Korostyński, adiunkt Instytutu Farmakologii PAN, założyciel Intelliseg sp. z o.o.

„Szkoła to znakomite kompendium wiedzy na temat współczesnego, pełnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i ćwiczenia praktyczne przekazywane przez wykwalifikowanych wykładowców pozwalają słuchaczom na poszerzenie wiedzy i przygotowanie się do niełatwych zadań. Dwusemestralne studium, to także niepowtarzalna okazja poznania nowych ludzi, a także i siebie w aspekcie współpracy z nimi podczas zajęć”

mgr Jerzy Klaper, Dyrektor ds. produkcji, UNIMIL S.A., Dobczyce

„Polecam tę szkołę zwłaszcza inżynierom, którzy zarządzają firmami, gdyż mogą się dowiedzieć, że w biznesie nie wszystko można wyliczyć i sprawdzić. Jest jeszcze coś takiego jak „intuicja zawodowa” bez której w żadnym przedsięwzięciu nie odniesiemy sukcesu, a którą w sposób zrozumiały dla nas inżynierów potrafili przedstawić wykładowcy tej Szkoły. W praktyczny sposób przekazują wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i marketingu, a także etyki tak potrzebnej polskiemu przedsiębiorcy. Poza tym organizacja i poziom wykładów oraz dobór wykładowców są na wysokim poziomie.”

inż. Jarosław Kisiołek, Dyrektor ds. Techniczno-Operacyjnych, P.P.H.U. Chemoservis-Dwory Sp. z o o.

Adres

al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
Budynek A, pokój A403

Telefon

tel: (12) 628 32 50
fax: (12) 628 32 02

Email

szkola.biznesu@pk.edu.pl