STUDIA

PROGRAM

Program Executive Master of Business Administration (MBA) to nowoczesny model kształcenia stworzony w oparciu o najnowsze trendy, najwyższe standardy akademickie i biznesowe oraz potrzeby rozwojowe kadry menadżerskiej. Został wypracowany dzięki wieloletniej współpracy ekspertów, dydaktyków, licencjonowanych trenerów i praktyków z Central Connecticut State University w Stanach Zjednoczonych i Politechniki Krakowskiej.

Studia obejmują  330 godzin zajęć prowadzonych w systemie 11. modułów tematycznych, pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu biznesu i zarządzania na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Ukończenie „Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu” upoważnia do otrzymania dyplomu i świadectwa MBA oraz certyfikatu „Central Connecticut State University”.

FORMUŁA

Zajęcia są interaktywne, prowadzone w trybie active learning i wzbogacone o praktyczne analizy studium przypadku, trening kierowniczy, gry symulacyjne, ćwiczenia komputerowe, twórczą pracę zespołową oraz indywidualną. Zajęcia odbywają się w systemie 11 spotkań modułowych podczas trzydniowych, weekendowych zjazdów. Obrona prac dyplomowych odbywa się w trakcie dodatkowej, dwunastej sesji.

MODUŁY

Wprowadzenie do teorii i praktyki gospodarki wolnorynkowej

Ogólny zarys kształtu gospodarek funkcjonujących w warunkach wolnego handlu oraz omówienie zasad ich działania (w tym: mechanizm cen, popyt i podaż, formy konkurencji, struktury rynków, podatki, problemy współczesnego biznesu, rola menedżerów, etyka w biznesie).

Kierowanie ludźmi

Cel

Cel 1. Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat funkcji personalnej w organizacji.

Cel 2. Zapoznanie uczestników z czynnikami wpływającymi na efektywność kierowania ludźmi.

Cel 3. Zrozumienie procesów tworzenia i funkcjonowania zespołów pracowniczych.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie i aktualizacja wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • identyfikacja kluczowych kwalifikacji uczestników zajęć wpływających na sprawność kierowania ludźmi w organizacji,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących procesu tworzenia i kierowania zespołami pracowniczymi,
 • doświadczenie praktyk rozwojowych wykorzystujących techniki treningowe i zespołowe uczenie się,
 • nabycie umiejętności przygotowania i zastosowania narzędzi wykorzystywanych w procesie doboru pracowników,
 • doświadczenie różnych ról społeczno-zawodowych w procesie doboru w ramach symulacji procesu selekcyjnego,
 • pogłębienie relacji społecznych w ramach grupy studenckiej poprzez doświadczania procesu i efektów integracji społecznej, 
 • wymiana doświadczeń i praktyk z zakresu kierowania ludźmi między uczestnikami zajęć.

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

wykłady, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia projektowe, prezentacje multimedialne, dyskusje, studia przypadków, odgrywanie ról.

Prowadzący:

Dr Adam Suchodolski, Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze projektowania i prowadzenia szkoleń oraz treningów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Opracowywał i wdrożył wiele projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce doboru, oceniania i rozwijania pracowników.

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Rachunkowość jako system gromadzenia i przetwarzania informacji o stanach i procesach kształtujących majątek przedsiębiorstwa; istota sprawozdań finansowych i ich wzajemnych powiązań, analiza sprawozdań finansowych, zasady rozliczania kosztów. Wybrane elementy rachunkowości zarządczej; alokacja kosztów, analiza CVP, opracowywanie sprawozdań finansowych pro-forma, proces budżetowania. Analiza elementów i proces przygotowania biznesplanu. Budowa modelu fukcjonowania organizacji w oparciu o Model Canvas. Ocena opłacalności inwestycji na przykładzie inwestycji w plantacje kawy, prezentacja planów inwestorom, Elevator Pitch. Ocena i sposoby mitygacji ryzyka. Źródła pozyskiwania funduszy na rozwój firmy. Systemy i modele wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstwa i innymi zagrożeniami w działalności gospodarczej.

Marketing

Cel

Opracowanie projektu marketingowego dotyczącego twórczego rozwiązywania problemów występujących w organizacjach. Dzięki kompleksowemu podejściu do marketingu w firmie, nowoczesnym narzędziom i metodologii opartej o design thinking uczestnicy dowiedzą się m.in. jak:

 • budować silną markę oraz wpływać na jej dynamiczny rozwój i przewagę konkurencyjną,
 • w spójny sposób, krok po kroku efektywnie przeprowadzić działania marketingowe, 
 • tworzyć i wdrażać nowe produkty, usługi i rozwiązania w aspekcie strategicznym i taktycznym,
 • realizować założone cele przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów organizacji, 
 • skuteczniej docierać do obecnych i potencjalnych odbiorców, 

Korzyści dla uczestników

 • praktyczna i kompleksowa realizacja projektu marketingowego odzwierciedlającego realia biznesowe i możliwego do wdrożenia w organizacjach uczestników studiów,
 • aktualizacja wiedzy wpływającej na efektywność procesów w organizacji i zarządzanie projektami marketingowymi,
 • pogłębiona analiza wybranych trendów i rozwiązań marketingowych wspierających tworzenie  produktów i usług, 
 • praktyczne zastosowanie metod i narzędzi biznesowych uczących projektowego myślenia, generowania nowatorskich rozwiązań i porządkowania struktury procesu kreatywnego, 
 • umiejętność konstruowania modelu biznesowego canvas, lean canvas i team canvas,
 • praca na realnych przykładach oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań umożliwiających poznanie różnorodnych perspektyw i doświadczeń przekładających się na produktywność, dynamizm i skuteczność pracy zespołowej, 
 • zdobycie wiedzy dotyczącej kluczowych etapów tworzenia i przeprowadzania projektów z elementami planu marketingowego począwszy analizy rynku, zdefiniowania segmentów klientów i potrzeb grup docelowych, opracowania rozwiązań, zastosowania i skutecznego wdrożenia narzędzi marketingowych, poprzez które będzie można zrealizować konkretne cele i strategie marketingowe 
 • dostęp do projektów marketingowych z różnych branż i sektorów, opracowanych podczas zajęć, a dotyczących np. budowania marki firmy i wzrostu rozpoznawalności jej produktów i usług, wprowadzania nowych produktów na rynek, umacniania relacji z obecnymi klientami i pozyskiwanie klientów czy wchodzenia na nowe rynki

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć

Metodologia design thinking i filozofia human centered design, model biznesowy canvas, problem fit solution, team canvas, canva.com, narzędzia badania rynku, analizy konkurencji, 

Prowadzące:

Małgorzata Kiepura

Licencjonowany wykładowca, trener (międzynarodowy dyplom Master of Business Training) oraz doradca zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze projektowania i prowadzenia szkoleń oraz treningów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Opracowywała plany marketingowe i sprzedaży dla wielu firm z rynków komercyjnych (np. dla Teleaudio Sp. z o.o.; Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat S.A.) oraz przemysłowych np. ES-System S.A.

Zuzanna Komornicka

Certyfikowany trener, doradca, collective impact enabler, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Absolwentka The City University of New York oraz Akademii Mistrzów Treningu. Ekspert w dziedzinie marketingu, reklamy i PR, zarządzania eventami i projektów społecznych. Opracowuje strategie biznesowe i kampanie promocyjne dla środowiska biznesowego, startupowego i NGO.

Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu

Cel

Proces komunikacji i negocjacji (czyli komunikacji w sytuacji rozbieżności stanowisk i interesów) jest w zarządzaniu podstawą skuteczności zarówno w odniesieniu do zagadnień instrumentalnych (produkcyjnych) jak i społecznych, interpersonalnych. Jest to więc proces sprawnej realizacji zadań ale też baza tworzenia dobrej atmosfery, określenia kultury współpracy firmowej. Negocjacje to „chleb powszedni” w zarządzaniu relacjami wewnętrznymi ale i relacjami zewnętrznymi, realizacją kontraktów z otoczeniem biznesowym firmy. Zarządzanie bywa bezkonfliktowe, ale to właśnie sposób postępowania w sytuacjach trudnych, częściowego konfliktu interesów jest sprawdzianem jakości pracy zarządczej. Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne są wtedy bardzo przydatne.

Korzyści:

 • poznanie podstaw wiedzy o komunikacji i negocjacjach,
 • nauka sprawnego zaplanowania sposobów postępowania w odniesieniu do celów zawodowych,
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania głównych trudności w negocjacjach i wartościowania wszystkich dostępnych możliwości ich łagodzenia, 
 • ćwiczenia i możliwość sprawdzenia się w prowadzeniu negocjacji wielostronnych i dwustronnych,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej dopasowania sposobu postępowania komunikacyjnego do bieżących sytuacji zawodowych, 
 • umiejetność modyfikowania stylu negocjacji i komunikacji adekwatnych do zadań, jakie są do wykonania w kontekście konkretnych problemów zawodowych ale też osobistych.

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

Wykład ilustrowany slajdami, prezentacja, negocjacyjne gry symulacyjne, testy samooceny pozwalające na autodiagnozę, dyskusje w małych grupach, scenki psycho – dramatyczne, analiza case’w ilustrujących trudne problemy zarządcze

Prowadzący:

Prof. Zbigniew Nęcki

Wykładowca akademicki, psycholog społeczny, mediator i specjalista w dziedzinie negocjacji. Prowadzi szkolenia oraz treningi dla różnorodnych podmiotów gospodarczych (np. PGNiG, Bombardier, Polfarma, Alstrom). Autor siedmiu książek oraz kilkuset artykułów naukowych i branżowych, częsty gość programów popularno – naukowych w telewizji, radiu i prasie .

Finansowe koncepcje dla menedżerów

Rola współczesnego menedżera w kształtowaniu stosunków ekonomicznych przedsiębiorstwa z rynkami gospodarczymi (w tym: ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, zmienna wartość pieniądza w czasie, metody oceny opłacalności inwestycji, prognozowanie strumieni pieniężnych inwestycji, analiza ryzyka inwestycji kapitałowych.

Zarządzanie w złożonych organizacjach

Kierowanie wielopodmiotowymi organizacjami gospodarczymi przy użyciu odmiennych metod i narzędzi (w tym: struktury organizacyjne i ich projektowanie, strategia zarządzania, model Portera, model BCG, sytuacje kryzysowe, podejmowanie decyzji w organizacji, planowanie i kontrola, zmiany i innowacje, menedżer w organizacji, 10 ról menedżera, przyczyny bankructwa).

Zarządzanie strategiczne

Określanie długofalowych celów, kierunków i metod działania przedsiębiorstwa dla jak najefektywniejszego lokowania jego zasobów (w tym: misja i cele firmy, strategie alternatywne, ocena i wybór alternatyw, konkurencja w akcji, decyzyjna gra symulacyjna. Analiza elementów i proces przygotowania biznesplanu. Budowa modelu funkcjonowania organizacji w oparciu o Model Canvas. Ocena opłacalności inwestycji na przykładzie inwestycji w plantacje kawy, prezentacja planów inwestorom, Elevator Pitch. Ocena i sposoby mitygacji ryzyka. Źródła pozyskiwania funduszy na rozwój firmy.

Jakość - Retoryka wystąpień publicznych

JAKOŚĆ

Cel:
Rozszerzenie i aktualizacja wiedzy w zakresie TQM i znormalizowanych systemów zarządzania i wykorzystania ich do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem oraz zidentyfikowanymi ryzykami i szansami w organizacji

Korzyści dla uczestników:
Aktualizacja wiedzy w zakresie interpretacji i wykorzystania wymagań zawartych w normach dot. systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 i in.). Podczas zajęć słuchacze poszerzą praktyczną wiedzę w obszarach:

 • koncepcji kompleksowego zarządzania przez jakość TQM,
 • interpretowania i wykorzystywania elementów systemów zarządzania w ramach procesowego zarządzania organizacją w oparciu o posiadaną wiedzę menedżerską i techniczną,
 • skuteczności i efektywności zarządzania procesami w organizacji,
 • umiejętności przeprowadzania identyfikacji, analizy i działań związanych z ryzykami i szansami organizacji
 • określania i wdrażania praktycznych działań w odniesieniu do problemów związanych z zarządzaniem (słabe strony organizacji) oraz zidentyfikowanych ryzyk i szans, z uwzględnieniem wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w realnej firmie,

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

Prezentacja, warsztaty – praca w zespołach – studium przypadku, burza mózgów, dyskusja

Prowadzący:

Wioletta Kurek
Wykładowca, trener oraz doradca w zakresie systemów zarządzania. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w zakresie ekonomii oraz Politechniki Krakowskiej w zakresie systemów zarządzania. Posiada w swoim dorobku ponad 40 organizacji z różnych branż, dla których z sukcesem przeprowadziła konsultacje, szkolenia i prace wdrożeniowe zakończone certyfikacją. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w przemyśle oraz administracji w zakresie
utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania.

Marek Rączka
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Blaise Pascal II w Clermont-Ferrand we Francji oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie konsultacji (ponad 200 wdrożeń w organizacjach) i utrzymania systemów zarządzania. Konsultant i certyfikowany auditor systemów zarządzania, współpracował z organizacjami certyfikującymi takimi jak: Kema Quality (Holandia), Dekra Certification (Niemcy), a także z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. W latach 90-tych utworzył i prowadził akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby – Biuro Certyfikacji i Normalizacji w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Prowadził audyty systemów zarządzania w licznych organizacjach, m.in.: KGHM, Grupa Lotos S.A, Polskie Sieci Energetyczne, PKP Cargo, Orlen Upstream, Philips Lighting,  Saint Gobain, Panasonic.

 

RETORYKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Cel

Zapoznanie uczestników kursu z zasadami skutecznych prezentacji publicznych, metodami radzenia sobie ze stresem podczas wystąpienia, a także znaczeniem języka, jako nośnika informacji. 

Korzyści dla uczestników:

Przedmiot ten, realizowany głównie metodą warsztatową, pozwoli słuchaczom świadomie przygotować się do przemówienia, prezentacji, rozmowy, dyskusji panelowej, czy każdego innego wydarzenia, które będzie wymagało od nich publicznego zabrania głosu.

Narzędzia i metody wykorzystywane podczas zajęć:

Dla wielu osób, bez względu na zajmowane stanowisko, konieczność publicznego przemawiania jest jednym z najbardziej przerażających i paraliżujących doświadczeń życiowych. Tymczasem znajomość podstawowych zasad przygotowania i prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych, a także mechanizmów, jakie rządzą ludźmi podczas przemawiania, często stają się źródłem zmiany podejścia do tego rodzaju aktywności. Uczestnicy zajęć często w niestandardowy sposób poznają tajniki barier komunikacji oraz podstawowych narzędzi wpływu na innych. Finalizacją zajęć jest warsztat prowadzony na profesjonalnej scenie, przy użyciu najwyższej jakości urządzeń technicznych.

Prowadzący:

Paweł Kozakiewicz, absolwent m.in. dziennikarstwa i komunikacji społecznej (UPJPII) oraz zarządzania (studia doktoranckie w UJ). Doświadczony retoryk, trener i wykładowca akademicki. Wiedzę naukową na co dzień konfrontuje w ramach pełnionych funkcji: z-cy dyrektora Departamentu Marki i Komunikacji UEK, rzecznika prasowego UEK, wykładowcy akademickiego i trenera w zakresie komunikacji i zarządzania (UJ, PK), rzecznika Krakowskich Rezydencji Artystycznych, czy Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Prywatnie amator muzyki organowej, wina i podróży.

Zagadnienia prawne zarządzania - Rynek finansowy w Polsce

Aspekty prawne zarządzania, w szczególności konsekwencje prawne decyzji podejmowanych przez menedżerów (w tym: przegląd i typologia spółek, umowa sprzedaży oraz inne rodzaje umów w polskim obrocie gospodarczym, warunki poprawnego sporządzania kontraktów, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, funkcjonowanie rynku kapitałowego i pieniężnego, analiza instrumentów finansowych a zarządzanie portfelem kapitałowym, proces zarządzania finansami, instrumenty pochodne, analiza danych giełdowych a podejmowanie decyzji inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, oszustwa giełdowe, polisy ubezpieczeniowe, produkty hybrydowe, kredyty bankowe, procedury aplikowania o dotacje ze środków UE.
Zajęcia obejmują także analizę wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń prawnego bezpieczeństwa firm (w tym ryzyka kontraktowego, deliktowego, procesowego), ich roli i pozycji w postępowaniach sądowych (cywilnych, karnych, administracyjnych), ocenę kosztów procesów oraz pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów. Ponadto omawiane są zasady dobrej współpracy przedsiębiorstwa z prawnikiem, błędy firm w zarządzaniu ryzykiem prawnym,

Management

Zajęcia w języku angielskim z profesorami z CCSU, USA

DLA KOGO?

Menedżerowie, kadra zarządzająca średniego, wyższego i centralnego szczebla, posiadająca minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w lokalnych, krajowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach. Właściciele i prezesi firm oraz członkowie rad nadzorczych i zarządów firm.

KORZYŚCI

N

wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu najnowszych trendów w zarządzaniu i prowadzeniu biznesu,

N

nauka oraz doskonalenie kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, kierowanie zespołem, przywództwo, negocjacje, motywacja, kreatywność w działaniu),

N

efektywne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką,

N

poszerzanie kompetencji menedżerskich, przekładających się na skuteczność w działaniu i wzrost konkurencyjności na rynku pracy,

N

wymiana doświadczeń i kontaktów z uczestnikami studiów,

N

obszerne materiały dydaktyczne z zajęć,

N

dołączenie do elitarnej wspólnoty Alumnów programu – Stowarzyszenia Absolwentów MBA.

KADRA

dr Krzysztof Brocławik

dr Krzysztof Brocławik

Akademia Mistrzów Treningu

Nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca i szkoleniowiec, specjalista z zakresu zarządzania rozwojem organizacji, stały konsultant oraz współpracownik różnorodnych podmiotów gospodarczych. W PASB odpowiedzialny za moduł “Zarządzanie w złożonych organizacjach”.”

dr inż. Henryk Chrostowski

dr inż. Henryk Chrostowski

Były wykładowca, ekspert w dziedzinie marketingu, zarządzania personelem, projektami, innowacjami i zarządzania strategicznym. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i referatów nt. rynku przemysłu maszynowego i techniki płynowej. W PASB był odpowiedzialny za moduł „Marketing” i „Zarządzanie w złożonych organizacjach”.
dr inż. Zygmunt Domagała

dr inż. Zygmunt Domagała

Politechnika Wrocławska

Nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca, autor licznych artykułów naukowych i branżowych. Absolwent Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu działającej przy Politechnice Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Komunikacji Społecznej zorganizowanym przez Central Connecticut State University, USA i Politechnikę Wrocławską. Prezes Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych. Prezes Zarządu Sekcji Napędu i Sterowania Hydraulicznego ZG SIMP. W PASB odpowiedzialny za moduł “Zarządzanie w złożonych organizacjach”
dr Michał Futyra

dr Michał Futyra

Doktor nauk społecznych, doświadczony wykładowca akademicki oraz specjalista ds.szkoleń z 14-letnim stażem pracy i ponad 4 tys. godzin przepracowanych na salach ćwiczeniowych, wykładowych oraz podczas indywidualnych konsultacji. Autor licznych programów szkoleniowych oraz kursów edukacyjnych. Szkoli i doradza z zakresu negocjacji i mediacji w biznesie, komunikacji międzykulturowej oraz etykiety w biznesie i protokołu dyplomatycznego. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz wieloletni kierownik Instytutu Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Europejskie w Krakowie.

mgr inż. Piotr Gibas

Uniwersytet Jagielloński

Były wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w dziedzinie informatyki w zarządzaniu i technologii informatycznych.
mgr Janusz Grząśko

mgr Janusz Grząśko

Akademia Górniczo–Hutnicza, Kraków

Licencjonowany trener, konsultant i wykładowca. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zarządzania i jest doradcą i asesorem w procesie certyfikacji Trenerów Zarządzania Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. W latach 1993 -2002 pełnił funkcje menedżerskie m. in. Szef Agencji Reklamowej, Dyrektor Oddziału firmy Audytorskiej, Wiceprezes Zarządu SKiTZ Matrik. Założyciel POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (członek Rady 2 kadencje). Specjalista w dziedzinie psychologii pracy i reklamy. W PASB odpowiedzialny za moduł „Marketing” i „Zarządzanie w złożonych organizacjach”.
mec. Michał Hosowicz

mec. Michał Hosowicz

Hosowicz Mięsowicz

Adwokat, praktyk z bogatym doświadczeniem doradczym i procesowym w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego, szkoleniowiec, wykładowca. Doradza firmom w bieżącej działalności, planowaniu inwestycji, negocjacjach oraz w sytuacjach kryzysowych, związanych m.in. z nierzetelnością kontrahentów, fraudem pracowniczym, nieetycznymi działaniami w biznesie, nieuczciwą konkurencją. Szkoli korporacje, grona pedagogiczne, służby mundurowe, antyterrorystyczne i ochrony.
prof. dr hab. inż. Leszek Jurdziak

prof. dr hab. inż. Leszek Jurdziak

Politechnika Wrocławska

Nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca i szkoleniowiec, zawodowo związany z branżą górniczą. Kierownik Zakładu Ekonomiki Przemysłu i Geoekonomii (ZEPiG) na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Autor i prowadzący wielu kursów akademickich, biznesowych i branżowych. W PASB odpowiedzialny za moduły “Wprowadzenie do teorii i praktyki wolnorynkowej” oraz “Finansowe koncepcje dla menedżerów”.
dr inż. Jacek Kasz

dr inż. Jacek Kasz

Politechnika Krakowska

Manager z międzynarodowym doświadczeniem w korporacjach globalnych i regionalnych. Ekspert w zakresie strategii biznesowych, zarządzania, innowacji, transferu technologii i praw własności intelektualnej. Wykładowca akademicki i naukowiec, autor 30 recenzowanych artykułów naukowych. Prelegent, moderator i panelista na wydarzeniach branżowych i akademickich. Fulbrighter.

mgr inż. Małgorzata Kiepura- Czubacka

mgr inż. Małgorzata Kiepura- Czubacka

Politechnika Krakowska

icencjonowany wykładowca, trener( międzynarodowy dyplom Master of Business Training) oraz doradca zarządzania, wieloletnie doświadczenie w obszarze projektowania i prowadzenia szkoleń i treningów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu organizacjami w obszarze marketingu i sprzedaży. Opracowywała plany marketingowe i sprzedaży dla wielu firm z rynków komercyjnych (np. dla Teleaudio Sp. z o.o.; Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat S.A.;) oraz przemysłowych np. ES-System S.A.. W PASB odpowiedzialna za moduł „Marketing”.

dr inż. Magdalena Kępińska-Jasny

dr inż. Magdalena Kępińska-Jasny

Z wykształcenia doktor nauk o zarządzaniu, absolwentka Studiów Doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Trener biznesu z doświadczeniem w konsultingu. Certyfikowany facylitator MSCEIT (testu do badania Inteligencji Emocjonalnej). Członkini ISEI – International Society for EmotionalIntelligence. Autorka testu IEFZ – Inteligencja emocjonalna funkcjonowania w zespole.
mgr Zuzanna Komornicka

mgr Zuzanna Komornicka

Uniwersytet Jagielloński

Certyfikowany trener, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, konsultant, absolwentka The City University of New York. Ekspert w dziedzinie marketingu, reklamy i PR, zarządzania eventami i projektów społecznych. Opracowuje strategie biznesowe i kampanie promocyjne dla środowiska biznesowego, startupowego i NGO. W PASB odpowiedzialna za moduł „Marketing”

mgr Paweł Kozakiewicz

mgr Paweł Kozakiewicz

Uniwersytet Jagielloński

Specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji oraz PR. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej (UPJPII) oraz zarządzania (UJ). Doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktyk doświadczony wieloletnim stażem w zakresie zarządzania w sektorze publicznym i komercyjnym. Prywatnie miłośnik kotów, wina i włoskiej kuchni.
dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke

dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke

Politechnika Wrocławska

Nauczycielka akademicka, certyfikowana wykładowczyni, autorka książek oraz artykułów branżowych i biznesowych. W PASB odpowiedzialna za moduł “Rachunkowość zarządcza” oraz “Zarządzanie strategiczne”.
mgr inż. Violetta Kurek

mgr inż. Violetta Kurek

Air Liquide, Kraków

Wykładowca, specjalistka i praktyk w zarządzaniu środowiskowym, zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiada odpowiednie certyfikaty wydane przez Polskie Centrum Badań Certyfikacji. Doświadczenie zyskała pracując dla Działu BHP w Z.P.C. Wawel SA, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Air Liquide Polska. W PASB odpowiedzialna z moduł „Zarządzanie jakością”.

dr Stanisław Lizer

Nauczyciel akademicki, certyfikowany wykładowca, właściciel kancelarii prawniczej, członek rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, współpracownik różnorodnych podmiotów gospodarczych oraz władz na szczeblu lokalnym oraz centralnym. W PASB odpowiedzialny za moduł “Zagadnienia prawne w zarządzaniu”

mgr inż. Piotr Malec

mgr inż. Piotr Malec

Doświadczonony menadżer z szeroką znajomością polskiego rynku rozwiązań i dostawców IT. Duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami średniej wielkosci do ́ 100 osób. Ponad 20 lat doświadczeń w kierowaniu projektami, programami i tworzeniu oraz prowadzeniu biur projektów PMO, w tym zarządzanie portfelem projektów dla regionu EMEA Citibank w obszarze AML. Ponad 10 lat doświadczenia w wykrywaniu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu. Głęboka wiedza polskiego oraz amerykańskiego sektora finansowego. Praktyczne doświadczenie w nawiązywaniu długotrwałych dobrych relacji z klientami. Zdolność dzielenia się wiedzą i wspierania (coach) podwładnych w indywidualnym rozwoju. Od 25 lat prowadzi zajęcia na studiach Executive MBA i podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Krakowskiej, SGH, Colegium Civitas, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Współpracował m.in. z PKO BP, Bankiem Pekao SĄ, Grupą KBC, BPH, CitiGroup New York, Bankiem Ochrony Środowiska, Bankiem BGŻ, DZ Bankiem, Grupą PZU. Specjalista z zakresu rachunkowości, tworzenia i racjonalizowania budżetów, budowania strategii biznesowych, kierowania projektami. W PASB odpowiedzialny za moduły “Rachunkowość zarządcza” oraz “Zarządzanie strategiczne”
prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska

prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska

SGH, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nauczycielka akademicka, specjalistka z zakresu ekonomii (analizy ekonomicznej), finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Narodowej Rady Rozwoju.

prof. Zbigniew Nęcki

prof. Zbigniew Nęcki

Uniwersytet Jagielloński

Wykładowca akademicki, psycholog społeczny, mediator i specjalista w dziedzinie negocjacji. Autor i prowadzący szkolenia oraz treningi dla różnorodnych podmiotów gospodarczych (np. PGNiG, Bombardier, Polfarma, Alstrom). Autor książek oraz artykułów naukowych i branżowych. W PASB odpowiedzialny za moduł “Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu”.

Marcin Pałkus

Marcin Pałkus

Menedżer i doradca d/s zarządzania

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz podyplomowe studia MBA. Uczestniczył w prestiżowym, trwającym 1,5 roku, programie doskonalenia kadry menedżerskiej (Management Development Program), prowadzonym przez amerykańską korporację RR Donnelley. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu, wliczając stanowiska na wysokim szczeblu. Specjalizuje się w: zarządzaniu, finansach, IT i marketingu.

prof. Walter Parker

prof. Walter Parker

CCSU

Amerykański wykładowca z wieloletnim stażem, certyfikowany księgowy z doświadczeniem biznesowym zdobywanym w USA i poza granicami kraju. Współpracował z Price Warehouse & Co., Central Connecticut University, Upsala College, Mitchell College. Członek American Institute of Certified Public Accountants, American Accounting Association oraz Alpha Kappa Psi.

dr inż. MBA Gabriela Paszkowska

dr inż. MBA Gabriela Paszkowska

Politechnika Wrocławska

Nauczycielka akademicka, certyfikowana wykładowczyni, twórczyni szkoleń i treningów z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Autorka analiz finansowych oraz ocen efektywności inwestycyjnych dla różnorodnych podmiotów gospodarczych. W PASB odpowiedzialna za moduł “Finansowe koncepcje dla menedżerów”.

dr inż. Marek Rączka

dr inż. Marek Rączka

Politechnika Krakowska

Wykładowca i specjalista w dziedzinie zarządzania jakością. Posiada dyplomy i certyfikaty Uniwersytetu B. Pascale II w Clermont-Ferrand (Francja), Norske Svilingeniorers Foreining, EOQ Quality Auditor i Lead Auditor Polskiego Centrum Badania i Certyfikacji. Ekspert w konkursie Polska Nagroda Jakości. Prowadził audyty dla m.in.: Philips Lighting Poland, LG Poland, Kompania Węglowa, Orlen Upstream. W PASB odpowiedzialny z moduł „Zarządzanie jakością”

dr inż. Jan Rewilak

Politechnika Krakowska

Wykładowca, konsultant, ekspert w dziedzinie systemów zarządzania jakością wg norm ISO 9000. Pracował dla Oscar Software Ltd, Rochford (Wlk. Brytania), Leitz GmbH (Niemcy) i wykładał na University of Central England, Birmingham i Technische Universitat, Institute fur Fertigungstechnik, Wiedeń. Autor i współautor ponad 40 publikacji. W PASB odpowiedzialny za moduł „Zarządzanie jakością”.
dr hab. Jerzy Rosiński

dr hab. Jerzy Rosiński

Uniwersytet Jagielloński

Wykładowca akademicki, psycholog, specjalista z zakresu zarządzania, autor i prowadzący szkolenia z tematyki negocjacji oraz komunikacji dla różnorodnych podmiotów gospodarczych. W PASB odpowiedzialny za moduł “Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu”.

dr Adam Suchodolski

dr Adam Suchodolski

Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Nauczyciel akademicki, przeprowadził ponad trzysta szkoleń oraz treningów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, konstruował oraz wdrażał systemy zarządzania dla największych organizacji gospodarczych (np. KGHM Polska Miedź S.A., VOSS Automative Polska sp z o.o., PoloMarket S.A.). W PASB odpowiedzialny za moduł “Kierowanie Ludźmi”.
dr inż. Jolanta Szadkowska

dr inż. Jolanta Szadkowska

Politechnika Krakowska

Certyfikowana nauczycielka akademicka, specjalistka z zakresu zarządzania, finansów, marketingu oraz planowania strategicznego. Posiada długoletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach, kierowniczka Studiów Podyplomowych „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu”. W PASB odpowiedzialna za moduł „Rachunkowość zarządcza”

Honorata Ścisłowicz

Honorata Ścisłowicz

Kancelaria HOSS Advisory

Certyfikowany doradca podatkowy nr 12207, ekspert w dziedzinie podatków, ulg podatkowych i pomocy publicznej. Przez 12 lat pracowała w międzynarodowej firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki (Ernst & Young), na stanowiskach Managera, Senior Managera i Associate Partnera. Zaangażowana była również w tworzenie strategii i funkcji Innovation & Technology w ramach globalnych struktur korporacji. Aktualnie jest Partnerem Zarządzającym w ramach kancelarii podatkowej HOSS Advisory. Autorka licznych artykułów w prasie krajowej i raportów m.in. dla Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu, Dziennika Gazeta Prawna, money.pl, Polskiego Radia i innych.

 

dr Rafał Świerczyński

dr Rafał Świerczyński

MPK SA, Kraków

Z wykształcenia ekonomista o specjalności bankowość i finanse, doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, przede wszystkim w Banku BPH i Alior Bank. Uczestnik wielu projektów i programów projektowych, w tym jako menadżer zarządzający projektami inwestycyjnymi, optymalizacyjnymi oraz kapitałowymi. Odpowiedzialny za projekty strategiczno-rozwojowe, nadzór kontrolingowy i budżetowanie jednostek wykonawczych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, licencję doradcy inwestycyjnego oraz uprawnienia głównego księgowego. Koordynator kilku emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz współuczestnik kilkunastu konsorcjów sprzedaży akcji. Od 2014 roku prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie. Ponadto sprawuje funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego, prezesa rady nadzorczej KrakTransRem, członka komisji rewizyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz sekretarza rady nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

mgr Magdalena Ujejska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Trener, wykładowca, specjalistka zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy europejskich. Praktyk w zakresie przygotowania projektów dofinansowania ze środków UE od 2003 roku. W PASB odpowiedzialna za moduł „Zagadnienia prawne w zarządzaniu – Rynek kapitałowy Polska i UE”

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości, w Instytucie Informatyki, Rachunkowości i Controllingu, w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Wieloletni trener, wykładowca i praktyk. Wykładowca na studiach podyplomowych „MBA”, „MCG”. Certyfikowany tutor. Jest członkinią Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, IAAER oraz Chapter Zero Poland. Od kilku lat prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze CSR oraz dobrych praktyk stosowanych przez spółki giełdowe. Z perspektywy społecznej prowadzi również badania dot. transformacji sektora górniczego, prognozuje ceny paliw, szacuje koszty pracy w górnictwie, podejmując próby określenia drogi Polski do sprawiedliwej transformacji, a następstwie tych działań ku neutralności klimatycznej, kierując Zespołem Ekspertów z tego zakresu. Jako manager wielokrotnie zarządzała projektami realizowanymi na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Od kilkunastu lat współpracuje z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, EY, Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutem Prawa Gospodarczego, przyjmując rolę eksperta branżowego. Członkini Kapituły ogólnopolskiego programu Symbol Zrównoważonego Rozwoju. Od kilku lat związana z zagadnieniami ESG, raportowania niefinansowego oraz raportowania zrównoważonego rozwoju jak i raportowania nim.in. jako członkini Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.  

DYPLOMY

Absolwenci Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu otrzymują dwa dyplomy oraz certyfikat:

Dyplom potwierdzający ukończenie programu Executive Master of Business Administration (MBA) w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Wydawany jest przez Politechnikę Krakowską, podpisywany przez Rektora uczelni i wystawiany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)” zawierające wykaz realizowanych modułów tematycznych wraz z liczbą przeprowadzonych godzin (zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Dyplom wydawany jest również przez Politechnikę Krakowską.

Certyfikat wystawiany przez naszego partnera “Central Connecticut State University (CCSU)” w ramach programu Executive Master of Business Admnistrartion (MBA), potwierdzający ukończenie studiów opartych na amerykańskich wzorcach kształcenia.

„Wiedza jaką można otrzymać w Szkole Biznesu, to połączenie praktyki z najnowszą teorią o zarządzaniu. Pozwala ona na profesjonalne i krytyczne spojrzenie na wiele zagadnień jakie niesie codzienna praktyka gospodarcza”

mgr inż. Stanisław Drozd, Dyrektor Portu lotniczego Rzeszów – Jasionka

„Bardzo dobry program i świetnie przygotowana kadra to główne atuty szkoły, a poznawanie nowych ludzi, wymiana doświadczeń podczas wspólnych zajęć podnoszą jakość kształcenia i wartość wyniesionej wiedzy menedżerskiej.”

dr inż. Janusz Partyka Dyrektor Produkcji – Prokurent, OPOCZNO S.A.

„Nowoczesna wiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna do prowadzenia biznesu, która może być wykorzystana od razu, a nie dopiero po otrzymaniu dyplomu stanowi, moim zdaniem, największą wartość Szkoły Biznesu PK

mgr Aleksander Granowski, Wiceprezes Zarządu WS Atkins Polska, Warszawa

„Wiedza ekonomiczna jaką otrzymałam w Szkole Biznesu w znaczącym stopniu podniosła moje kwalifikacje menedżerskie i zmieniła mój sposób myślenia i działania.”

mgr Maria Sztokfisz, Dyrektor ds. Handlowych, Hurtownia Farmaceutyczna Cefarm – Kielce

„Dzięki odbytemu w Politechnice Krakowskiej programowi MBA lepiej zrozumiałam zależności pomiędzy poszczególnymi działami firmy, a także nauczyłam się rozumieć i interpretować płynące z nich informacje. Uzyskana wiedza menedżerska jest bardzo cenna w zarządzaniu działem prawnym.”

Dagmara Hosowicz, Drabest sp. z o.o.

„Udział w Szkole Biznesu dał mi praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zespołem oraz gospodarowania środkami finansowymi. Wiedza ta jest bardzo pomocna w realizacji projektów naukowych i badawczo-rozwojowych.”

dr Michał Korostyński, adiunkt Instytutu Farmakologii PAN, założyciel Intelliseg sp. z o.o.

„Szkoła to znakomite kompendium wiedzy na temat współczesnego, pełnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i ćwiczenia praktyczne przekazywane przez wykwalifikowanych wykładowców pozwalają słuchaczom na poszerzenie wiedzy i przygotowanie się do niełatwych zadań. Dwusemestralne studium, to także niepowtarzalna okazja poznania nowych ludzi, a także i siebie w aspekcie współpracy z nimi podczas zajęć”

mgr Jerzy Klaper, Dyrektor ds. produkcji, UNIMIL S.A., Dobczyce

„Polecam tę szkołę zwłaszcza inżynierom, którzy zarządzają firmami, gdyż mogą się dowiedzieć, że w biznesie nie wszystko można wyliczyć i sprawdzić. Jest jeszcze coś takiego jak „intuicja zawodowa” bez której w żadnym przedsięwzięciu nie odniesiemy sukcesu, a którą w sposób zrozumiały dla nas inżynierów potrafili przedstawić wykładowcy tej Szkoły. W praktyczny sposób przekazują wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i marketingu, a także etyki tak potrzebnej polskiemu przedsiębiorcy. Poza tym organizacja i poziom wykładów oraz dobór wykładowców są na wysokim poziomie.”

inż. Jarosław Kisiołek, Dyrektor ds. Techniczno-Operacyjnych, P.P.H.U. Chemoservis-Dwory Sp. z o o.

Adres

al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
Budynek A, pokój A403

Telefon

tel: (12) 628 32 50
fax: (12) 628 32 02

Email

szkola.biznesu@pk.edu.pl