Komunikacja perswazyjna i retoryka w relacjach profesjonalnych

POST–MBA

PIERWSZA EDYCJA

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I edycji kursu dokształcającego POST-MBA

Komunikacja perswazyjna i retoryka w relacjach profesjonalnych

Rekrutacja rozpoczęta – potrwa do 8 października 2019 r.

Kurs dokształcający POST-MBA Komunikacja perswazyjna i retoryka w relacjach profesjonalnych jest wynikiem obserwacji dydaktyków-praktyków, prowadzących zajęcia w ramach programów MBA. Takie kompetencje są potrzebne w zasadzie wszystkim menedżerom wyższego szczebla. Proponowany zakres tematyczny stanowi nie tylko dobre uzupełnienie przekazywanej wiedzy i umiejętności kształtowanych podczas realizacji studiów MBA, ale dzięki skupieniu się na praktycznych aspektach poruszanych zagadnień, stanowi również znakomity wybór dla osób chcących zweryfikować i udoskonalić swój warsztat menedżerski.

Zajęcia wzbogacą prelekcje i spotkania z udziałem autorytetów w poruszanych dziedzinach, między innymi: prof. dr hab. Jerzego Bralczyka, dr hab. Michała Rusinka, mec. Ryszarda Kalisza, dr. hab. Jaceka Wasilewskiego czy aktorki Aliny Kamińskiej.

O Kursie

Doskonałe umiejętności komunikowania (się) kadry menedżerskiej na każdym szczeblu zarządzania, znajomość  sztuki  argumentacji, stały się niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań zarządczych  we współczesnym świecie. Rozwój technologii, zmiany wynikające z wymiany pokoleniowej oraz podejścia pracownika do podejmowanych zadań, wymagają stałego doskonalenia umiejętności  menedżerskich i przywódczych. Konieczne jest poznanie zasad funkcjonowania menedżera w środowisku pracy, budowania autorytetu, a także podniesienie jego świadomości dotyczącej roli, jaką odgrywa w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa/instytucji. Możliwości wywierania wpływu stały się więc nieodzownym elementem w jego prawidłowym funkcjonowaniu.

Komunikacja perswazyjna i retoryka w relacjach  profesjonalnych to kurs POST-MBA, doskonalący i uzupełniający umiejętności liderskie, skierowany do absolwentów studiów MBA.

  CEL KURSU:

  Rozwinięcie i podniesienie kompetencji  menedżerów i liderów  w obszarze komunikacji, sztuki argumentacji, perswazji i wystąpień publicznych  
  poprzez

  • zapewnienie kontynuacji własnego rozwoju nie tylko na poziomie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim poprzez wzmocnienie umiejętności praktycznych
  • dostarczenie wiedzy i wskazanie skutecznych narzędzi umożliwiających podejmowanie skutecznych działań

  MODUŁY

  Efektywność osobista i podstawy psychologii

  Cel:

  Stworzenie uczestnikom możliwości poznania i przeanalizowania ważnych aspektów własnej osobowości i umiejętności, jako podstaw do skutecznego działania w dziedzinie oddziaływania na ludzi.

  Bloki tematyczne:

  Efektywność osobowościowa; inteligencja emocjonalna; efektywność poznawcza

  Opis kursu:

  Zawsze warto pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek działań najważniejszym zasobem, który warunkuje powodzenie naszych poczynań -jesteśmy my sami. Zasób ten może być podzielony na szereg czynników. Najważniejsze z nich to osobowość, sfera emocjonalna, oraz rzecz jasna sfera intelektualna. Każdy zasób, środek, każde narzędzie może być użytejedynie wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę z jego istnienia oraz natury. Świadomość zarówno jednostkowa, indywidualna jak i sytuacyjna jest warunkiem sprawowania kontroli nad własnym zachowaniem.

  Ten moduł nie bez przyczyny jest oferowany jako pierwszy. Na osobistej efektywności budowane są poszczególne umiejętności i kompetencje. Pierwszy ze wspomnianych wyżej trzech bloków dotyczy osobowości. Chcemy przedstawić propozycje tak zwanej roboczej koncepcji osobowości. Na podstawie jej diagnozy (dokonanej samodzielnie przez uczestników), możliwe będzie bardzo precyzyjne określenie swoich obszarów do rozwoju
  i mocnych stron, oraz sposobu optymalizacji swojego zachowania w naprawdę unikalnym raporcie.

  Drugi blok to inteligencja emocjonalna. Jest to zespół umiejętności, które jak wszystkie znane komponenty inteligencji (tej klasycznej), tłumaczą w decydującym stopniu nasze zachowanie i jego efekty. O tym, że inteligencja emocjonalna musi wpływać na zachowania komunikacyjne człowieka i jaki wpływ wywiera ona na innych, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Jest to zależność oczywista. W kontekście tego modułu i modułu poświęconemu stricte wywieraniu wpływu, inteligencja emocjonalna zostanie powiązana z pracą nad skutecznością komunikowania się w relacjach z ludźmi i empatią. Ta ostatnia – nie bez powodu – stała się w minionych latach wręcz modna w środowiskach menedżerskich.
  Z mnogości interesujących czynników intelektualnych, wybraliśmy do zaprezentowania uczestnikom studium dwa: myślenie twórcze i myślenie krytyczne. Chociaż myślenie twórcze jest doceniane, trenowane i rozwijane, to myślenie krytyczne nie przyciąga należnej mu uwagi. Tymczasem jest ono ważnym, nawet krytycznym korelatem myślenia twórczego. Warunkuje ono selekcję pomysłów i skuteczność ich wdrażania, dlatego włączyliśmy je w zakres modułu.

  W trakcie realizacji zajęć będą dominowały metody aktywizujące, co między innymi oznacza nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy – nawet takiej, która jest zawarta w wyrafinowanych teoriach.

  Korzyści dla uczestników:

  Korzyść podstawowa to refleksja nad własną osobowością. Poznanie swoich atutów. Opanowanie języka i siatki pojęciowej stosowanej w psychologii podstawowej, w praktyce. Nauczenie się zarządzania emocjami oraz efektywnego używania wiedzy emocjonalnej. Rozwinięcie własnych możliwości w zakresie myślenia twórczego i krytycznego. Wszystko to będzie prowadziło do budowania psychologicznych podstaw dla własnych możliwości
  w zakresie komunikowania się i wielostronnego oddziaływania na ludzi.

  Prowadzący:

  dr Krzysztof Brocławiki dr inż. Magdalena Kępińska-Jasny

  Wpływ społeczny

  Cel:

  Nauczenie uczestników podstawowych i złożonych technik, metod i sposobów wywierania wpływu społecznego w relacjach spotykanych w środowisku organizacyjnym i profesjonalnym.

  Bloki tematyczne:

  Wywieranie wpływu; złożone techniki oddziaływań; empatyczna komunikacja jako instrument wywierania wpływu; podstawy psychologiczne perswazji; wpływ budowania relacji na wizerunek; debata oxfordzka

  Opis kursu:

  W psychologii społecznej można ostatnią dekadę nazwać dekadą wpływu społecznego. Dzieje się tak z trzech powodów, które bezpośrednio wiążą się z założeniami, podstawowymi ideami i celami całego studium.

  Po pierwsze, większość praktycznych problemów,które muszą być rozwiązywane we współczesnych społeczeństwach, da się ująć w odniesieniu do dwóch biegunów wpływu i kontroli. Przykłady można mnożyć, od manipulowania w polityce do budowania zaangażowania w zarządzaniu, czy też do pozyskiwania zwolenników działań na rzecz redukowania emisji gazów cieplarnianych.

  Po drugie, psychologia i nauki pokrewne zgromadziły bardzo duży zasób wiedzy na temat sposobów wywierania wpływu z jednej strony, a bronienia się przed tym wpływem z drugiej.

  Po trzecie, skuteczność człowieka zależy od zakresu, w jakim jest w stanie wywierać wpływ na innych. Problematyka wpływu i perswazji nie ogranicza się do tego modułu, jednak w nim koncentrujemy się na psychologicznych aspektach omawianych zjawisk, co jest logiczne i konieczne.

  Pierwszy blok w module to techniki wywierania wpływu. Stare jak świat, ale stosunkowo niedawno skodyfikowane i spopularyzowane przez Roberta Cialdiniego. Wzbogacając je i rozwijając, można konstruować złożone strategie wywierania wpływu. To, że komunikacja jest medium wpływu społecznego, jest oczywiste. Jednak komunikacja jest zjawiskiem bogatymi złożonym. W tym module stawiamy na komunikację empatyczną, która okazuje się nie być intuicyjną. Istnieje wiele danych, które pokazują, że podstawą skuteczności w komunikowaniu się, a zatem również w wywieraniu wpływu, jest umiejętność zmiany perspektywy, wczuwania się, obniżenia poziomu własnego egocentryzmu. Nad takimi umiejętnościami będziemy pracowali w trakcie zajęć.

  Perswazja, komunikacja i wywieranie wpływu mają wspólną cechę: są zjawiskami relacyjnymi. Dlatego trzeci blok studium poświęcony został problematyce budowania i „eksploatowania” relacji. W tym zakresie wykorzystamy bogate instrumentarium z zakresu PR, marketingu społecznego a nawet technologii wykorzystywanych w świecie wirtualnym. Niektóre metody weryfikują kompetencje zainteresowanych. W tym module sięgniemy po debatę oxfordzką jako narzędzie, które ma możliwość sprawdzenia, a zarazem „doszlifowania” umiejętności opanowanych przez uczestników studium. Metoda ta generuje także autonomiczną motywację i niemałą dozę humoru, bez którego nie ma prawdziwej nauki, przynajmniej  w zakresie umiejętności miękkich.

  Korzyści dla uczestników:

  Podstawowa korzyść, to zwiększenie swoich możliwości w zakresie wywierania pożądanego wpływu na ludzi oraz unikania, czy zneutralizowania wpływu niepożądanego. Uczestnicy przećwiczą podstawowe techniki wywierania wpływu, oraz nauczą się budować bardziej złożone strategie oddziaływań. Uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie komunikacji bez przemocy i wykorzystywania empatii. Zwiększą także swoje możliwości w zakresie działania w sieciach społecznych i konstruktywnego budowania relacji z ludźmi w otoczeniu organizacyjnym i zawodowym.

  Prowadzący:

  Krzysztof Brocławik, Magdalena Kępińska-Jasny, Zuzanna Komornicka; Gość Specjalny, jako podsumowanie obu sesji: Agnieszka Poliwka-Jeż

  Perswazja i erystyka

  Cel:

  Przedstawienie uczestnikom i praktyczne przećwiczenie przez nich sposobów argumentacji, chwytów retorycznych, nieuczciwych technik prowadzenia sporu oraz umiejętności ich identyfikacji oraz skutecznego odparcia. Wyrobienie umiejętności ustalania taktyki prowadzenia sporu, doboru środków oddziaływania. Analiza implikacji prawnych stosowanych technik, w tym omówienie odpowiedzialności karnej i cywilnej za ich niewłaściwe, nieetyczne i/lub nielegalne użycie. Umiejętność wychwycenia oznak kłamstwa.

  Bloki tematyczne:

  Podstawowe rodzaje argumentów i ich skuteczność; Nieuczciwe techniki polemiczne oraz sposoby radzenia sobie z nimi; Techniki komunikacyjne przydatne w czasie prowadzenia sporów – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, komunikat z poziomu „ja”; Język perswazji – implikowana jednoczesność, implikowany skutek, równoważnik kompleksowy; Dialektyka, dyskusja – podstawowe grupy dyskutantów; Reguły uzasadniania i planowania argumentacji, techniki polemiczne; Postępowanie w sytuacji gdy podejrzewamy manipulacje; Kłamstwo jako narzędzie perswazji – jak je rozpoznać; konotacje prawne kłamstwa, manipulacji; zła wiara w negocjacjach, w kontraktowaniu; wprowadzenie w błąd –cywilnoprawne i karnoprawne skutki; znieważenie, zniesławienie a dobra osobiste; szantaż, nacisk, wykorzystanie trudnej sytuacji – implikacje prawne; prawne granice groźby; mobbing

  Korzyści dla uczestnika:

  Podczas realizacji modułu uczestnikom zostanie przekazana wiedza dotycząca komunikacji, argumentacji i perswazji, którą będą mogli od razu praktycznie przećwiczyć. Uczestnicy poznają swoje predyspozycje oraz słabe punkty, mogące mieć wpływ na komunikację interpersonalną. Będą mieli okazję praktycznie wypróbować skuteczność technik polemicznych oraz poznać swoją podatność na ich stosowanie.

  Prowadzący:

  Michał Hosowicz, Dominik Jurczak

  Wystąpienia publiczne i język

  Cel:

  Zapoznanie uczestników kursu z zasadami skutecznych prezentacji publicznych, metodami radzenia sobie ze stresem podczas wystąpienia, a także znaczeniem języka, jako nośnika informacji.

  Bloki tematyczne:

  Zasady przygotowania wystąpienia, bariery komunikacyjne, wystąpienia publiczne (warsztat), warsztat poprawnej polszczyzny.

  Opis kursu:

  Dla wielu osób, bez względu na zajmowane stanowisko, konieczność publicznego przemawiania jest jednym z najbardziej przerażających i paraliżujących doświadczeń życiowych. Tymczasem znajomość podstawowych zasad przygotowania i prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych, a także mechanizmów, jakie rządzą ludźmi podczas przemawiania, często stają się źródłem zmiany podejścia do tego rodzaju aktywności.

  W ramach przedmiotu Wystąpienia publiczne i język realizowane będą zagadnienia takie jak: rozpoznawania swoich mocnych stron – przydatnych przy wystąpieniach publicznych, kształtowanie relacji ze słuchaczami, uporządkowanie struktury przemówienia, samoświadomość i umiejętność panowania nad mową ciała, poznanie sposobów radzenia sobie ze zdenerwowaniem, czy wykorzystanie humoru, jako czynnika podtrzymującego
  uwagę oraz „lodołamacza” w relacjach międzyludzkich. Ponadto podczas zajęć wprowadzane zostaną elementy krasomówstwa, wskazujące narzędzia i sposoby wykorzystania sztuki pięknego i przekonywującego wypowiadania się. W dobie upadku kultury słowa, umiejętność poprawnego wypowiadania słów oraz świadomość ich znaczenia daje możliwość nie tylko zbudowania autorytetu oratora, ale także oddziaływania na słuchaczy.

  Korzyści dla uczestników:

  Przedmiot ten, realizowany metodą warsztatową, pozwoli słuchaczom świadomie przygotować się do przemówienia, prezentacji, rozmowy, dyskusji panelowej, czy każdego innego wydarzenia, które będzie wymagało od nich publicznego zabrania głosu.

  Prowadzący:

  dr Rafał Kuś; mgr Paweł Kozakiewicz

  Retoryka klasyczna i nowoczesna

  Cel:

  Zapoznanie słuchaczy z zasadami budowania motywujących i przekonywujących wypowiedzi, a także nauczenie przekazywania informacji w sposób interesujący i zrozumiały dla odbiorców.

  Bloki tematyczne:

  Sztuka mówienia, świadome wyrażanie myśli, sztuka argumentacji

  Opis kursu:

  Współczesny człowiek w sposób naturalny odczuwa potrzebę celowego wyrażania myśli i uczuć. W dobie przyspieszonego rozwoju środków masowego przekazu i kryzysu kultury słowa, umiejętność świadomego budowania wypowiedzi staje się narzędziem bardzo ważnym i pożądanym zarówno w świecie biznesu, jak i na innych płaszczyznach funkcjonowania człowieka.

  Choć sztuka mówienia wydaje się naturalna – każdy człowiek komunikuje (się) – to jednak czynimy to bardziej lub mniej skutecznie. Większość ludzi intuicyjnie odczuwa również co, w jaki sposób i w jakiej sytuacji należy powiedzieć. Intuicja ta jednak bywa zawodna. Zajęcia z retoryki będą więc źródłem poznania „przepisów” na niezawodność. Podczas zajęć pokazane i omówione zostaną główne mechanizmy retoryczne będące wykorzystywane przy stosowaniu manipulacji. Ich znajomość będzie skutecznym narzędziem chroniącym uczestników kursu przed niepożądanym wpływem innych osób.

  Korzyści dla uczestników:

  Zajęcia z zakresu retoryki klasycznej i nowoczesnej prowadzone będą przede wszystkim w formie warsztatowej. Ponadto analiza licznych tekstów i wystąpień będzie pomocna w odnalezieniu i zidentyfikowaniu zasad budowania skutecznych wypowiedzi, a co za tym idzie umożliwi zaadaptowanie ich we własnej praktyce.

  Prowadzący:

  dr Rafał Kuś; mgr Paweł Kozakiewicz

  Kurs jest adresowany do absolwentów studiów MBA oraz kadry menedżerskiej.

  W szczególności zapraszamy menedżerów wyższego szczebla z doświadczeniem praktycznym
  i edukacyjnym, mających za sobą szkolenia, kursy, studia podyplomowe.

  Korzyści dla uczestników

  Po zakończeniu kursu  POST-MBA  uczestnicy będą potrafili:

  • rozpoznać i obronić się przed, ewentualnie zastosować techniki perswazyjne
  • wykorzystywać w praktyce zasady skutecznej argumentacji
  • prawidłowo przygotować oraz wygłosić prezentację
  • poprawnie i świadomie posługiwać się językiem, jako nośnikiem informacji
  • zaplanować i prowadzić spory oraz debaty z optymalnym zastosowaniem zdobyczy nauk erystycznych oraz środków perswazji
  • budować motywujące i przekonujące wypowiedzi
  • wykorzystywać swoje mocne strony

  Metody szkolenia

  Sposób nauczania skoncentrowany jest na dostarczaniu jak największej  ilości wiedzy praktycznej.

  Kluczową zaletą realizowanego programu są  metody oparte na analizie studiów przypadku, praktycznych ćwiczeniach i symulacjach biznesowych, pozwalających dostarczyć narzędzi użytecznych w konkretnych sytuacjach.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ

   

  Czas trwania:    80 godzin

  5 sesji x 2 dni każda    (sobota, niedziela)

  Godziny zajęć: 9:00 - 16:30

  Zajęcia będą prowadzone  w klimatyzowanej sali wyposażonej w niezbędny sprzęt multimedialny. W celu podniesienia skuteczności prowadzonych zajęć wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do wi-fi.

  Moduł 1. (12-13.10.2019 r.)

  Efektywność osobista i podstawy psychologii

  Moduł 2. (16-17.11.2019 r.)

  Wpływ społeczny

  Moduł 3. (14-15.12.2019 r.)

  Perswazja i erystyka

  Moduł 4. (11-12.01.2020 r.)

  Wystąpienia publiczne i język

  Moduł 5. (8-9.02.2020 r.)

  Retoryka klasyczna i nowoczesna

  ZAPISY

  Kryteria przyjęcia– wymagania od kandydatów:

  • ukończone studia MBA lub wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

  Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  O przyjęciu na kurs POST-MBA decyduje: wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzający predyspozycje i kompetencje słuchacza. Rozmowy odbywają się w Krakowie

  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • karta zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  • kserokopia dyplomu MBA poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na kurs
  • potwierdzenie stażu zawodowego na stanowiskach kierowniczych
  • CV
  • list motywacyjny

  Opłata za kurs wynosi  6 800 zł (brutto) i obejmuje:

  • 5 modułów dydaktycznych, konsultacje indywidualne
  • materiały dydaktyczne (case study, artykuły, symulacje, kwestionariusz  Insights Discovery- indywidualny styl funkcjonowania
  • wykłady zaproszonych gości
  • dyplom POST-MBA w języku polskim i angielskim
  • przerwy kawowe oraz obiad.

  Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

  Można wnieść jednorazową opłatę w wysokości  6 800 zł (brutto) lub dokonać wpłaty w dwóch ratach wynoszących 3 400 zł (brutto) każda.

  Wpłat należy dokonywać na konto:
  Alior Bank S.A. 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 

  tytułem Szkoła Biznesu/kurs POST-MBA edycja I

  Uzyskaj dotację na opłacenie czesnego → kliknij i sprawdź – dotyczy tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i jest dofinansowana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają Urzędy Marszałkowskie.

  Dyplom POST-MBA

  Pobierz kartę zgłoszenia

  SKŁADANIE DOKUMENTÓW

  Wyślij e-mail

  Dokumenty w formie elektronicznej
  można wysłać bezpośrednio na adres: szkola.biznesu@pk.edu.pl

  Osobiście

  Dokumenty w formie papierowej
  można dostarczyć do biura
  (pokój 403, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej,
  al. Jana Pawła II 37)

  Pocztą tradycyjną

  Dokumenty w formie papierowej
  można wysłać pocztą na adres:
  Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu,
  Politechnika Krakowska,
  al. Jana Pawła II 37,
   z dopiskiem „Kurs POST-MBA”

  Adres

  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  Budynek A, pokój A403

  Telefon

  tel: (12) 628 32 50
  fax: (12) 628 32 02

  Email

  szkola.biznesu@pk.edu.pl